Kortrijk
Regen
4° - 9°
Antwerpen
Regen
5° - 10°
Blog
Blog
19 april 2024  | Guillaume Vyncke

Een bouwverbod hoort niet thuis in een ruimtelijk beleidsplan

In een arrest van 22 maart 2024 oordeelt de Raad van State dat een bouwverbod, dat in het ruimtelijk beleidsplan van de stad Geel voor sommige woongebieden werd voorzien tot 2030, enkel en alleen in een ruimtelijk uitvoeringsplan thuishoort.

Blog
05 maart 2024  | Sam Vandoorne

Openbaar onderzoek voor Kustvisie Vlaanderen gaat van start

Vanaf 27 februari t.e.m. 26 april loopt er een openbaar onderzoek over het ontwerp strategisch beleidsplan en het ontwerp-plan-MER. Het plan is van toepassing in alle 10 kuststeden en -gemeenten.

Blog
23 februari 2024  | Deborah Smets

Niet elke vzw heeft zonder meer belang

De Raad voor Vergunningsbetwistingen verklaart niet elk beroep, ingesteld door een vzw, zonder meer ontvankelijk. Een vzw zal als verzoekende partij enerzijds moeten aantonen dat haar statutair doel voldoende specifiek is en anderzijds moeten aannemelijk maken dat er sprake is van een effectieve en duurzame werking overeenkomstig haar statuten.

Blog
22 februari 2024  | Leandra Decuyper

Stikstofdecreet treedt morgen in werking!

Het Stikstofdecreet - het decreet van 26 januari 2024 over de programmatische aanpak stikstof - is vandaag, 22 februari 2024, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Waar het decreet voorziet in een inwerkingtreding daags na de publicatie in het Belgisch Staatsblad, is het morgen, 23 februari 2024, dus D-Day.

Blog
14 februari 2024  | Guillaume Vyncke

Vlaamse regering verfijnt het schadebegrip uit de VEN-toets

Met het besluit van 10 januari 2024, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van vandaag, 14 februari 2024, heeft de Vlaamse regering het schadebegrip uit de VEN-toets verder vorm gegeven.

Blog
14 februari 2024  | Dirk Van Heuven

Provinciaal RUP Omleidingsweg Anzegem vernietigd op basis van het stikstofargument

De Raad van State vernietigde op 13 februari 2024 het Provinciaal RUP Omleidingsweg Anzegem. De Raad is van oordeel dat de provincie West-Vlaanderen niet concreet heeft onderzocht of de in het PRUP voorziene omleidingsweg significante gevolgen kan hebben voor de natuur in de speciale beschermingszone van het habitatrichtlijngebied ‘Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuidvlaamse bossen’, inzonderheid voor wat de stikstofuitstoot van de geplande infrastructuuringrepen betreft.

Blog
12 februari 2024  | Guillaume Vyncke

Een rechtszekere toekomst voor motorcross in het vooruitzicht?

Op vrijdag 2 februari 2024 heeft de Vlaamse regering goedkeuring verleend aan het wijzigingsbesluit motorcross en -vaartuigen.

Blog
26 januari 2024  | Merlijn De Rechter

Raad voor Vergunningsbetwistingen aanvaardt overmacht bij het beoordelen van de toepassingsvoorwaarden van zonevreemde basisrechten

De Raad stelt in een recent arrest dat 'overmacht' mag ingeroepen worden om niet te kunnen voldoen aan een toepassingsvoorwaarde, zodat niet aan de toepassingsvoorwaarde voldaan dient te zijn.

Blog
25 januari 2024  | Deborah Smets

Vlaams Parlement keurt stikstofdecreet goed

Op 24 januari 2024 werd het stikstofdecreet in het Vlaams Parlement gestemd.

Blog
22 januari 2024  | Guillaume Vyncke

De vergunning en de (vernietigde) beslissing over de zaak der wegen, een moeilijk huwelijk?

Vers van de pers! Het Grondwettelijk Hof heeft zich in een arrest van vandaag, 18 januari 2024, uitgesproken over twee prejudiciële vragen, gesteld door de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Blog
04 januari 2024  | Deborah Smets

Een vereenvoudiging van de milieueffectenrapportage in aantocht?

In het ontwerpdecreet tot wijziging van het DABM en andere decreten betreffende de milieueffectenrapportage beoogt de Vlaamse regering de rechtsonzekerheid inzake de milieueffectenrapportage weg te werken. Hiervoor zou ingezet worden op kwaliteit en vereenvoudiging.

Blog
21 december 2023  | Deborah Smets

Ook woningbouwprojecten in de buurt van SBZ’s noodzaken een voorafgaand onderzoek naar stikstof

Stellen dat dit zonder meer een ‘nieuw’ stikstofarrest is, gaat mogelijks te ver. Desalniettemin kan het wel beschouwd worden als een ‘reminder’ om stikstof niet uit het oog te verliezen bij de opmaak van een vergunningsaanvraag. Brandend actueel dus.

Blog
21 december 2023  | Publius

Dirk Van Heuven, Steve Ronse, Guillaume Vyncke, Sam Vandoorne en Pieterjan Seurynck publiceren in Répertoire Notarial: Gids Bestuursrecht

Dirk Van Heuven en Pieterjan Seurynck behandelden de relevante wetgeving, betrokken akten en voornamelijk de notariële verplichtingen die komen kijken bij mijnen, graverijen en groeven in het Vlaams Gewest.

Blog
23 oktober 2023  | Guillaume Vyncke

GRUP Schipdonkkanaal in opmaak

Blog
23 oktober 2023  | Dirk Van Heuven

Geen wettige schorsing of opheffing een omgevingsvergunning mogelijk op initiatief van een gemeente

De bevoegde overheid, vermeld in artikel 15, kan de omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit volledig of gedeeltelijk schorsen of geheel of gedeeltelijk opheffen als de algemene, de sectorale of de bijzondere milieuvoorwaarden niet worden nageleefd. (...)'