Kortrijk
Bewolkt
13° - 19°
Antwerpen
Regen
13° - 19°
Blog
Blog
15 maart 2024  | Dirk Van Heuven

Wat gebeurt er als het Grondwettelijk Hof het Onstlagdecreet vernietigt?

Er zijn meerdere vernietigingsprocedures lopende tegen het decreet van 16 juni 2023 tot wijziging van het Provinciedecreet van 9 december 2005 en het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, wat betreft de beëindiging van de hoedanigheid van het statutaire personeelslid. Door dit decreet kunnen statutaire personeelsleden van lokale besturen ontslagen worden omwille van ontoelaatbare gedragingen. Maar wat gebeurt er met de reeds ontslagen statutaire personeelsleden wanneer het Ontslagdecreet wordt vernietigd door het Grondwettelijk Hof? Moeten die dan terug worden gezet in hun vroegere functie en moeten de onbetaalde wedden alsnog uitbetaald worden?

Blog
13 februari 2024  | Deborah Smets

Na inwerkingtreding van het nieuwe Ontslagdecreet volgt nu ook het Ontslagbesluit

Op 12 januari 2024 keurde de Vlaamse regering het uitvoeringsbesluit ter uitvoering van de nieuwe decretale ontslagregeling goed. Het besluit trad op 11 februari 2024 in werking.

Blog
26 oktober 2023  | Celine Van De Velde

Nieuw Pachtdecreet schiet weldra uit de startblokken

Op 4 oktober 2023 heeft het Vlaams Parlement goedkeuring verleend aan het voorstel van decreet tot bepaling van de specifieke regels over de pacht, of kort gezegd het Pachtdecreet. Met het nieuwe decreet wordt getracht om het broze evenwicht tussen de verpachter en de pachter enigszins te herstellen teneinde de toegang tot landbouwgrond (vooral voor jonge landbouwers) en de rechtszekerheid te blijven garanderen.

Blog
22 september 2023  | Dirk Van Heuven

Omstandigheden die wijzen op een schijnhuwelijk

Blog
24 mei 2023  | Merlijn De Rechter

Publiek loket wordt inzageloket

Blog
24 mei 2023  | Merlijn De Rechter

De gemeentelijke omgevingsambtenaar mag op het ogenblik van de volledigheids- en ontvankelijkheidsverklaring niet overgaan tot een inhoudelijke beoordeling

Blog
28 februari 2023  | Merlijn De Rechter

Het volstaat dat een CBS verwijst naar haar weigeringsbeslissing om rechtsgeldig advies te geven in beroep

Blog
16 januari 2023  | Merlijn De Rechter

Niet alleen de beslissing, maar ook de mail uit het omgevingsloket dient de beroepsmodaliteiten te vermelden

Blog
19 december 2022  | Publius

Mathijs Van der Eecken publiceert over de constructieve motie van wantrouwen (T.Gem. 2022, afl. 3, 107-120)

Blog
12 december 2022  | Merlijn De Rechter

Noodbesluit in Antwerpen voor termijnen omgevingsvergunning door cyberaanval

Blog
19 oktober 2022  | Thomas Fiers

Regiovorming weer een stap dichter: Vlaamse Regering keurt ontwerp van decreet goed

Blog
14 september 2022  | Merlijn De Rechter

De Raad voor Vergunningsbetwistingen bevestigt de intrekkingsleer

Blog
28 juli 2022  | Publius

Raad van State schorst beslissing tot ontruiming scoutskamp

Blog
14 maart 2022  | Dirk Van Heuven

Bestemmingswijziging kan niet als herstel in natura opgelegd worden (bis)

Blog
14 februari 2022  | Sofie Logie

Let op: houd als gemeente uw woord bij de beoordeling van kandidaten voor een gemeentelijk ambt