Kortrijk
Regen
4° - 9°
Antwerpen
Regen
5° - 10°
Wat

Specialisatiegids

Ambtenarenrecht

Dossiers over tucht, voorlopige maatregelen, evaluaties, benoemingen en bevorderingen.

Bodemrecht

Geschillen en vragen over afval, bodemsanering, grondwaterverontreiniging en grondverzet.

Erfgoedrecht

We adviseren o.a. over archeologienota’s, erfgoedtoetsen, aanvragen om toelating voor handelingen aan of in beschermd onroerend erfgoed.

Grondwettelijk recht

Dossiers over het gelijkheids- en non-discriminatiebeginsel.

Klimaatrecht en energierecht

Discussies over windturbines, nutsleidingen, lokale belastingen gerelateerd aan energie.

Lokale belastingen

Geschillen en vragen over lokale belastingen, zoals leegstandsbelastingen, kantoorbelastingen, belastingen op GSM-masten...

Lokale besturen

Alle juridische werk, gaande van overheidsopdrachten, ambtenarenrecht, omgevingsrecht tot overheidsaansprakelijkheid.

Milieurecht

We hebben een grote expertise in milieurecht dat deel uitmaakt van het omgevingsrecht.

Retail

Dossiers omtrent omgevingsrecht en van omgevingsvergunningen voor kleinhandelsactiviteiten.

Ruimtelijke ordening en stedenbouw

We treden wij op voor bouwheren en overheden in geschillen en vraagstukken over omgevingsvergunningen, planologische attesten, herstelvorderingen...

Onderwijsrecht

We adviseren over tuchtprocedures, een preventieve schorsing of een evaluatieprocedure.

Onteigeningen

In onteigeningen treden we op voor onteigenaars en onteigenden voor advies en procedurebijstand .

Overheidsaansprakelijkheid

Schadeclaims en aansprakelijkheid van gemeentes en ambtenaars.

Overheidsopdrachten, overheidscontracten & PPS

Toewijzing en opmaak van overheidscontracten, zoals concessies, verkopen, erfpachten, opstallen, verhuren, enz.

Pacht- en agrarisch recht

U kan bij ons terecht voor allerhande vraagstukken in het agrarisch recht, omgevingsvergunningen of dossiers over pacht.

Vastgoed

Vergunningsaspecten, contracten, zakenrechtelijke vraagstukken, huurkwesties en discussies over mede-eigendom en appartementsrecht.

Vreemdelingenrecht

Bijstand aan lokale besturen omtrent verblijfsproblematiek, gezinshereniging, schijnhuwelijken...

Publiek recht

We behandelen zodoende dossiers voor of tegen de overheid, dan wel dossiers over beslissingen van een overheid. We behartigen bijvoorbeeld dossiers over subsidies en over alle denkbare erkenningen, vergunningen, toelatingen en benoemingen.

We kennen het Europees en het internationaal recht daar waar het het overheidsrecht raakt (bv. bij de Dienstenrichtlijn of milieueffectenrapportage). Procedures voor het Grondwettelijk Hof, de Raad van State en administratieve rechtbanken kunnen over de meest uiteenlopende aangelegenheden gaan, van afstamming, tot mediarecht tot de aanstelling van magistraten. En we hebben ook heel wat ervaring in het schrijven van wetgeving en reglementen.

We hebben een uitgesproken specialisatie in overheidsstrafrecht. Daarmee bedoelen we o.m. stedenbouw- of milieumisdrijven, belangenneming of corruptie.

Onze grijze zone is het vastgoedrecht. We willen onze klanten (promotoren, ontwikkelaars, architecten, ...) niet enkel adviseren over ruimtelijke plannen en stedenbouwkundige vergunningen, maar ondersteunen hen ook in vastgoedcontracten en vastgoedgerelateerde procedures.

Als je dossier buiten onze specialisatie valt, verwijzen we je in principe door naar een andere specialist. Dat is anders als het gaat om een complex dossier, waarin tal van specialisaties aan bod komen. Dan werken we graag samen met andere specialisten in multidisciplinair verband.

Onze dienstverlening

Filosofie.

Natuurlijk beschikt Publius over uitstekende advocaten, maar we zijn niet de enigen. We maken het verschil door onze no-nonsense approach, die tussen de klassieke advocatuur en consultancy in ligt. Nog steeds zijn er heel wat vooroordelen tegenover advocaten.

Advocaten lossen geen problemen op, ze creëren problemen. Als je één probleem aanbrengt, krijg je er tien voor in de plaats. Advocaten zijn peperduur. In adviezen vind je alles terug, de pro’s en de contra’s, uitvoerige verwijzingen naar rechtspraak en rechtsleer, de mogelijke opties, maar een duidelijk advies na een risico-inschatting? Publius maakt komaf met deze vooroordelen en kiest resoluut voor een eigentijdse invulling van de advocatuur.

Wij zien onszelf als een juridische raadgever die samen met de klant naar oplossingen zoekt. Voor ons zijn er geen problemen, enkel uitdagingen. Wij zeggen je waar het op staat. Als wij denken dat je maar weinig kans maakt in een procedure, dan laten wij dat ook weten. Desnoods adviseren wij om voor de korte pijn te kiezen. Is PPS (publiek-private samenwerking) voor jou niet de wonderoplossing, dan melden wij dat. Als een procedurekost bovenmatig groot is in verhouding tot de reële strijdwaarde, dan hoor je dat van ons. De goede zaken zeggen wij natuurlijk ook. We kiezen bewust voor een voornaamcultuur. We mogen dan meesters zijn in overheidsrecht, spreek ons maar aan met onze voornaam. En communiceren doen we niet enkel in een vergadering of telefonisch, maar ook in conference call, videaocall, per mail of sms.

Advisering.

Samen met onze klant zoeken we naar oplossingen die procedures kunnen vermijden. Onze adviezen zijn to the point.

We zullen altijd zeggen wat onze voorkeur is (desnoods mondeling), maar de klant en niemand anders beslist. En graag voeren we de pen om een besluit, contract of ander geschrift voor te bereiden.

Studieopdrachten.

Publius doet regelmatig mee aan overheidsopdrachten. Het gaat dan vaak over multidisciplinaire opdrachten waarbij wordt onderzocht of de huidige wetgeving voldoende performant is, dan wel kan verbeterd worden. Onze advocaten liggen aan de basis van nogal wat nieuwe rechtsregels.

Procedures.

Natuurlijk procederen we, als eiser, verweerder of tussenkomende partij.

Onze advocaten voeren veel procedures voor het Grondwettelijk Hof, de Raad van State, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, het Handhavingscollege en voor tal van andere administratieve en gewone rechtscolleges en rechtbanken. We zijn ook thuis in het 'administratief strafrecht', denk aan stedenbouwmisdrijven, milieumisdrijven of belangenneming.

Due diligence.

We hebben een ruime ervaring in due diligence, waarbij wij dan de publiekrechtelijke aspecten (stedenbouw, milieu, bodem, ...) voor onze rekening nemen.

Bestuursbemiddeling.

Een bemiddeling is een vrijwillig en vertrouwelijk proces voor het beheer van conflicten waarbij de partijen een beroep doen op een onafhankelijke en onpartijdige derde, de bemiddelaar.