zaterdag 20 april 2024

Kortrijk
Regen
4° - 9°
Antwerpen
Regen
5° - 10°

Privacybeleid

Dit is de privacyverklaring van Publius cvba (en elke advocaat verbonden aan Publius cvba), met zetel te 8500 Kortrijk, Beneluxpark 27b en met ondernemingsnummer 0891.771.577.

Als advocatenkantoor is Publius erg gevoelig voor vertrouwelijkheid en discretie. Via deze privacyverklaring willen wij jou zo goed als mogelijk informeren over de wijze waarop ons kantoor jouw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. Onze privacyverklaring is van toepassing op alle relaties tussen ons kantoor enerzijds en onze klanten, leveranciers, partners, prospecten, tegenpartijen, websitebezoekers, lezers van ons nieuwsbrief, anderzijds.

Draagwijdte van deze verklaring.

Wij stellen alles in het werk om jouw privacy optimaal te beschermen.

Wij handelen in overeenstemming met de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG en met onze eigen privacyverklaring. Bovendien zijn wij gehouden aan deontologische plichten, waaronder het beroepsgeheim.

De persoonsgegevens van natuurlijke personen genieten een bijzondere bescherming. Persoonsgegevens zijn gegevens die toelaten om een natuurlijke persoon rechtstreeks of onrechtstreeks te identificeren. Hieronder informeren wij jou over hoe Publius persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en bewaart en wat jouw rechten zijn.

Voor meer informatie over de privacywetgeving in België in het algemeen verwijzen wij naar , de website van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.

Publius cvba is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Doeleinden.

Als advocatenkantoor verwerkt en bewaart Publius cvba persoonsgegevens van cliënten met als doel (a) deze cliënten te identificeren, (b) hen te contacteren (c) een conflict check uit te voeren, (d) juridische bijstand te verlenen, (e) te factureren, (f) voor direct marketingactiviteiten.

Daarnaast worden contactpersonen van leveranciers geregistreerd met als doel deze personen te kunnen bereiken en om onze leveranciersadministratie te kunnen voeren.

Tenslotte worden gegevens van andere partijen in het geding geregistreerd met het oog op de verdediging van onze cliënt.

Wij houden ons aan het principe van de minimale gegevensverwerking en registreren enkel de strikt noodzakelijke gegevens. Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde gegevensverwerking. Publius verwerkt geen gevoelige gegevens.

Publius kan o.a. volgende persoonsgegevens verzamelen:

  • Identificatiegegevens: naam, voornaam, rijksregisternummer

  • Contactgegevens: adres, telefoonnummer, mailadres

  • Rekeningnummer

  • Familiale gegevens

  • Gegevens over jouw gerechtelijk verleden

  • Cv’s en motivatiebrieven

Publieke gegevens.

Publius verwerkt ook gegevens die publiek consulteerbaar zijn, zoals gegevens die onderworpen zijn aan een publicatieplicht (bv. in het Belgisch Staatsblad) of gegevens die de betrokkene zelf publiek heeft gemaakt (bv. website, blog, publiek profiel social media), of gegevens die algemeen bekend zijn (bv. website Kruispuntbank, Geopunt, Omgevingsloket Vlaanderen, Ruimtelijke Ordening, CadGis, Google Streetview,…) of omdat ze in de pers verschenen zijn.

Rechtsgronden.

Publius verwerkt persoonsgegevens (a) nadat de toestemming van de betrokkene werd verkregen of (b) in het kader van de uitvoering van een contract of (c) om aan wettelijke of reglementaire bepalingen waaraan Publius is onderworpen te kunnen voldoen of (d) om redenen die het gerechtvaardigde belang betreffen. Wanneer Publius een verwerking uitvoert op grond van het gerechtvaardigde belang wordt daarbij gestreefd naar een evenwicht tussen dit gerechtvaardigde belang en het respecteren van de persoonlijke levenssfeer.

Bescherming van jouw persoonsgegevens.

Publius maakt gebruik van het Cicero Lawpack softwarepakket voor de input van gegevens, dossierbeheer en facturatie. Gegevens worden opgeslagen op de interne Publius-server, die volgens de gebruikelijke beveiligingsstandaard beschermd is.

Publius neemt passende maatregelen om te vermijden dat onbevoegden op elektronische of fysieke wijze toegang verkrijgen tot de gegevens, deze verwerken, aanpassen of vernietigen.

De kantoorgebouwen van Publius zijn enkel vrij toegankelijk voor onze advocaten en bedienden. Derden hebben geen directe toegang tot de gebouwen en dienen zich eerst te identificeren via de parlofoon. Nadat zij toegang hebben gekregen tot het gebouw, melden zij zich aan bij het onthaal alvorens zich naar de vergaderzaal te begeven. Met uitzondering van poetspersoneel hebben derden geen toegang tot de burelen en de archieven.

Papieren documenten die vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens bevatten en die om een of andere reden (dubbel, klad,…) niet in het fysieke dossier bewaard moeten worden, worden in een daartoe bestemde confidentiële papiercontainer gedeponeerd om vervolgens op een vast tijdstip vernietigd te worden door een gespecialiseerde firma.

Er is een policy binnen het kantoor voor wat betreft de bewaring en het meenemen van fysieke dossiers.

Toegang tot jouw gegevens.

Jouw gegevens worden in eerste instantie gebruikt door Publius om jouw dossier te kunnen behartigen. De toegang tot jouw persoonsgegevens is enkel toegestaan aan de personen die jouw persoonsgegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun taken.

Advocaten zijn deontologisch gehouden aan het beroepsgeheim. Elke administratief bediende, alsook poetspersoneel is gehouden een strikte beroepsdiscretie na te leven.

Soms is het echter nodig dat wij persoonsgegevens moeten delen met personen buiten ons kantoor om onze overeenkomst met jou uit te voeren. Zo kunnen jouw persoonsgegevens bijvoorbeeld gedeeld worden met andere advocaten, adviseurs, verzekeringsmaatschappijen, wethandhavingsinstanties, vertalers, externe systeembeheerder. Daarnaast moeten wij soms persoonsgegevens verstrekken aan derden bij de uitvoering van onze deontologische of wettelijke verplichtingen, of om onze rechtmatige belangen te beschermen. Deze derden hebben enkel toegang tot jouw persoonsgegevens in de mate dat dit nodig is voor hun dienstverlening. Wij doen al het nodige opdat deze derden te allen tijde onze privacynormen, evenals de wetten en reglementen inzake gegevensbescherming eerbiedigen.

Publius draagt geen persoonsgegevens over buiten de EER.

Tot slot stellen wij jouw persoonsgegevens niet ter beschikking aan derden voor commerciële en/of promotionele doeleinden.

Retentie- en archiveringsperiode.

Van zodra het mandaat een einde neemt, bv. na uitspraak eindarrest of nadat het gevraagde advies werd afgerond, zal het dossier worden afgesloten.

Persoonsgegevens in gearchiveerde dossiers zijn nog toegankelijk om een bewijs in rechte te leveren n.a.v. een controle door een bevoegde autoriteit (bv. de fiscale administratie). Na afsluit zullen de persoonsgegevens worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke en beroepsverplichtingen te voldoen. De cliënt heeft het recht om na afsluit het fysieke dossier zelf in bewaring te nemen. De cliënt kan hiervoor binnen het jaar na ontvangst van de laatste factuur een verzoek richten aan privacy@publius.be.

Jouw rechten.

Je hebt te allen tijde recht op (een kosteloze) inzage van je persoonsgegevens. Je kunt je persoonsgegevens (laten) verbeteren indien deze onjuist of onvolledig zijn. Je kunt je persoonsgegevens laten verwijderen en de verwerking ervan laten beperken of bezwaar maken tegen de verwerking. Je hebt het recht om een kopie van je persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt gevraagd om hiervoor een e-mail te sturen naar privacy@publius.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou werd verstuurd, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen.

Publius zal bij uitzondering niet ingaan op jouw verzoek omwille van onze wettelijke verplichtingen, de uitvoering van onze overeenkomst, de uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of redenen van algemeen belang.

Website, cookies, nieuwsbrief en social media.

Op de Publiuswebsite wordt niet alleen gezegd wie we zijn en wat we doen, maar worden ook nieuwsberichten gepost en wordt kennis gedeeld via onze blogberichten. Deze berichten worden tweewekelijks gebundeld en verspreid via een elektronische nieuwsbrief (Publius Express). Eenieder kan zich inschrijven op onze website. Ook nadat de uitdrukkelijke toestemming werd gegeven, kan iedereen zich op elk moment uitschrijven. Private dossiers zullen nooit vermeld worden bij referenties.

Publius vermeldt ook links naar sites van derden (bv. social media, organisatoren van events, edm.). Publius raadt aan om hun beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens na te gaan.

Publius kan zijn actieve cliënten een nieuwjaarskaart, een Publius Gazet of een uitnodiging voor een Publius event toesturen.

Mailverkeer.

Onze e-mailberichten met bijhorende bijlagen zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en kunnen vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Indien een bericht ten onrechte bij een verkeerde ontvanger terechtkomt, wordt die verzocht dit te melden aan de afzender en het bericht te vernietigen.

Berichten en bijlagen worden grondig gescand op alle bekende virussen. Publius staat echter niet in voor de juiste overbrenging van een verzonden e-mail en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit een mogelijk besmette of beschadigde mail.

Update privacyverklaring.

Wij houden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in onze privacyverklaring. Daarom raden wij je aan om regelmatig onze privacyverklaring te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van deze wijzigingen.

Vragen of klachten?

Als je vragen of opmerkingen hebt omtrent ons privacybeleid of als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of indien er aanwijzingen zijn van misbruik, mail dan naar

Ben je het niet eens met ons privacybeleid? Dan beschik je over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - ).