Kortrijk
Bewolkt
13° - 26°
Antwerpen
Bewolkt
14° - 26°
Blog
Blog
21 juni 2024  | Dirk Van Heuven

Verbod om aan beoordelingselementen achteraf punten toe te kennen? Enkel als het om een Europese overheidsopdracht gaat

Soms willen aanbesteders het 'te goed' doen en worden pas in het verslag van nazicht punten toegekend aan de beoordelingselementen van de gunningscriteria. Dan dreigen het verboden subgunningscriteria te worden. De Raad van State herinnert eraan dat dit verbod enkel geldt bij Europese opdrachten.

Blog
17 juni 2024  | Dirk Van Heuven

Causaal verband bij overheidsaansprakelijkheid

Af en toe is het zinvol om de ABC van de causaliteitsleer in herinnering te brengen. Veel duidelijker dan in dit arrest van het Hof van Cassatie wordt het niet.

Nieuws
12 juni 2024  | Leandra Decuyper

Kansspelcommissie - Raamovereenkomst juridische adviesverlening en bijstand binnen en buiten het kader van de vertegenwoordiging in rechte (2024)

Publius staat de Kansspelcommissie al geruime tijd bij. Recent werd Publius opnieuw aangesteld door de Kansspelcommissie om haar bij te staan en haar belangen te behartigen. Publius kreeg in het kader van een overheidsopdrachtenprocedure het perceel 'Publiek recht en administratief recht' toegewezen en dit opnieuw voor een periode van 4 jaar.

Blog
03 juni 2024  | Deborah Smets

Tucht | Ongelijke behandeling in tuchtprocedures in het onderwijs?

Het Grondwettelijk Hof zal zich binnenkort moeten buiten over de vraag of er sprake is van een ongelijke behandeling tussen leerkrachten levensbeschouwelijk onderricht en andere personeelsleden. De Raad van State stelde ter zake bij arrest van 25 april 2024 met nummer 259.639 een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof.

Blog
30 mei 2024  | Dirk Van Heuven

Onverjaarbaar stedenbouwmisdrijf van gewoonlijk gebruik kan enkel in open lucht

In een arrest van 14 mei 2024 vernietigt het Hof van Cassatie een arrest van het Gentse hof van beroep waarin anders geoordeeld werd.

Blog
22 mei 2024  | Dirk Van Heuven

Daadwerkelijke uitvoering van werken om leegstand op te lossen = overmachtsgrond om geen leegstandsbelastingen te moeten betalen

Een belastingplichtige verkocht een winkelruimte enkele weken vóór de heropening van de winkel die een einde maakte aan een lange leegstandsperiode. Doordat hij binnen de 2 jaar de winkelruimte verkocht kon hij op grond van artikel artikel 2.6.7.7.1 Vlaamse Codex Fiscaliteit geen vrijstelling genieten als eigenaar. De Brusselse fiscale rechter vernietigt de aanslag in de leegstandsheffing die meer dan 215.000€ bedroeg. Er was volgens de rechtbank sprake van overmacht precies omdat de belastingplichtige alles in het werk stelde om aan de leegstand van de bedrijfsruimte een einde te stellen.

Blog
17 mei 2024  | Celine Van De Velde

Grondwettelijk Hof redt de Waalse pachter met oude mondelinge pachtovereenkomst van opzegging na vervreemding van het pachtgoed

Artikel 55 oude Pachtwet bepaalde dat in geval van vervreemding van het pachtgoed de verkrijger volledig in de rechten en verplichtingen van de verpachter trad. Dit hield een bevestiging in van het beginsel van de absolute tegenstelbaarheid van de pachtovereenkomst ten aanzien van de nieuwe eigenaar, los van elke formaliteit inzake registratie of overschrijving. In Wallonië werd dit artikel gewijzigd ingevolge het Waals Pachtdecreet van 2 mei 2019. Een pachtovereenkomst met een vroegere vaste datum dan die van de vervreemding van het pachtgoed en een pachtovereenkomst die geen vroegere vaste datum dan die van de vervreemding heeft, maar waarbij het pachtgoed sinds minstens één jaar in gebruik is, zijn beide tegenstelbaar aan de verkrijger (zelfs als de pachtovereenkomst in de mogelijkheid tot uitdrijving bij vervreemding voorziet). Een pachtovereenkomst die niet aan deze voorwaarden voldoet is niet tegenstelbaar aan de verkrijger.

Blog
10 mei 2024  | Deborah Smets

Goedkeuring Verzameldecreet

Het Vlaams Parlement keurde in de nacht van woensdag 8 mei 2024 op 9 mei 2024 in spoedbehandeling het Verzameldecreet goed.

Blog
10 mei 2024  | Deborah Smets

Goedkeuring Decreet betreffende de modulaire omgevingsvergunningsprocedure en het omgevingsbesluit

Het Vlaams Parlement keurde in de nacht van woensdag 8 mei 2024 op 9 mei 2024 in spoedbehandeling het Decreet betreffende de modulaire omgevingsvergunningsprocedure en het omgevingsbesluit goed.

Blog
03 mei 2024  | Guillaume Vyncke

De 15 jaar oude verkaveling revisited. Nooit te 'oud' om (bij) te leren?

De 15 jaar oude verkaveling is mogelijks toch soms jonger dan je zou vermoeden. Althans dat is wat de Raad voor Vergunningsbetwistingen wil uitmaken door - opnieuw - twee prejudiciële vragen aan het Grondwettelijk Hof te stellen. De Raad heeft de smaak kennelijk te pakken.

Blog
03 mei 2024  | Dirk Van Heuven

Gemeente wordt verplicht tot vrijgave van beslissing over andermans fiscaal bezwaar

Een belastingplichtige richtte zich tot de Beroepscommissie, afdeling openbaarheid van bestuur, over de weigering van een gemeente tot vrijgave van de verwerping van een bezwaar tegen een gemeentelijke belasting. De gemeente argumenteerde dat het zonder meer onkies is als een partij, die zelf geen beroep heeft aangetekend en kan aantekenen tegen eerdere aanslagen, inzage vraagt in de argumentatie die een andere partij wél tijdig in rechte heeft aangevoerd. Het komt erop neer dat men gratis profiteert van het werk van een andere advocaat. De wapengelijkheid tussen de aanvrager en de gemeente wordt er bovendien door geschonden doordat de gemeente, bij inwilliging van dergelijke aanvraag, zich zal moeten verdedigingen op ‘gecumuleerde’ aanvalsmiddelen, terwijl deze gemeente elders geen beroep kan doen op gecumuleerde verweermiddelen. In de uitspraak nr. OVB/2024/085 van 25 april 2024 ziet de Beroepscommissie dat anders.

Nieuws
30 april 2024  | Publius

Sabiha Harrass van Publius advocaten zal spreken op het event van ELSA Brussel!

Op 30 april 2024 om 19u zal Sabiha Harrass van de Antwerpse vestiging praten over het boeiende en complexe onderwerp van "Klimaat in de rechtbank".

Blog
30 april 2024  | Tristan Casteleyn

De Vlaamse regering voorziet wijzigingen aan het Vrijstellingsbesluit

“Minder gedoe” dat is de slagzin waarmee Vlaams minister Zuhal Demir haar recentste ontwerp van wijzigingsbesluit aankondigt. Onder haar vereenvoudigingsplan ‘Sneller waar het kan, beter waar het moet’, wordt nu ook het Vrijstellingsbesluit aangepakt. De nieuwe wijzigingen moeten zorgen voor minder administratieve rompslomp en snellere procedures. Bovendien zou het wijzigingsbesluit ook een incentive moeten zijn om tot renovatie en vergroening te komen. Wat wijzigt er precies? Enkele wijzigingen uitgelicht.

Blog
29 april 2024  | Celine Van De Velde

Regeling rond 'beperkt' grensoverschrijdend bouwen teruggefloten door Grondwettelijk Hof

In principe heeft elke eigenaar het recht om de verwijdering te vragen van een bouwwerk van zijn nabuur dat zich ten dele op, boven of onder zijn grond bevindt, behoudens wanneer de grensoverschrijding een wettelijke of contractuele titel heeft.

Nieuws
22 april 2024  | Publius

Merlijn De Rechter en Sabiha Harrass gaven een presentatie over de basisprincipes van vergunningen voor detailhandelszaken in België

Merlijn De Rechter en Sabiha Harrass gaven afgelopen donderdag 18 april 2024 een presentatie over "The basic principles of retail establishment permits in Belgium" op vraag van cushman & wakefield.

1 - 15 van 2.321