Kortrijk
Regen
4° - 9°
Antwerpen
Regen
5° - 10°
Blog
Blog
19 april 2024  | Guillaume Vyncke

Een bouwverbod hoort niet thuis in een ruimtelijk beleidsplan

In een arrest van 22 maart 2024 oordeelt de Raad van State dat een bouwverbod, dat in het ruimtelijk beleidsplan van de stad Geel voor sommige woongebieden werd voorzien tot 2030, enkel en alleen in een ruimtelijk uitvoeringsplan thuishoort.

Blog
16 april 2024  | Deborah Smets

Tucht & Procedureregels (iii)

Er kan geen twijfel over bestaan dat tucht(recht) draait om feiten en de kwalificatie / beoordeling ervan. Desalniettemin gaan tucht en procedureregels ook hand in hand. Het niet respecteren van deze procedureregels kan verregaande gevolgen hebben voor de tuchtprocedure zelf. Een van de facetten betreft de opstart van de tuchtprocedure door de juiste tuchtoverheid.

Nieuws
15 april 2024  | Publius

Merlijn De Rechter en Leandra Decuyper gaven presentatie over de recente reparaties aan het Decreet Integraal Handelsvestigingsbeleid

Merlijn De Rechter en Leandra Decuyper gaven maandag 15 april 2024 op vraag van CBRE België een presentatie over de recente reparaties aan het Decreet Integraal Handelsvestigingsbeleid

Blog
11 april 2024  | Deborah Smets

Prejudiciële vraag omtrent exclusieve bestuurlijke geldboete L&V afgewezen.

Bij arrest van 11 april 2024 heeft het Grondwettelijk Hof de door de Raad van State gestelde prejudiciële vragen over artikel 56 §3 van het Decreet betreffende het landbouw en visserijbeleid verworpen.

Blog
10 april 2024  | Alice Rouckhout

EHRM beslist dat te weinig klimaatactie een schending van de mensenrechten kan uitmaken

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) heeft op 9 april 2024 voor het eerst uitspraken gedaan in drie klimaatzaken. Het Hof besloot dat staten die te weinig maatregelen ondernemen tegen de klimaatverandering de mensenrechten kunnen schenden.

Blog
29 maart 2024  | Leandra Decuyper

Afwijken van een 15 jaar oud BPA? Controleer op voorhand of het effectief kan!

Eén van de mogelijkheden om af te wijken van een bijzonder plan van aanleg - afgekort: een BPA - zit vervat in artikel 4.4.9/1 VCRO. De toepassing van artikel 4.4.9/1 VCRO is evenwel een afwijkingsbepaling die strikt moet geïnterpreteerd worden en is afhankelijk van tal van voorwaarden: - het BPA dient ouder te zijn dan 15 jaar en mag niet 'herbevestigd' zijn door de gemeenteraad - afwijkingen zijn niet mogelijk voor wegenis, openbaar groen en erfgoedwaarden - enkel voor BPA’s gelegen in een harde gewestplanbestemming - verplicht openbaar onderzoek (dus binnen gewone omgevingsvergunningsprocedure) - enkel voor aanvullende BPA’s en niet voor afwijkende BPA’s Een en ander werd door de Raad voor Vergunningsbetwistingen in het arrest nr. RvVb-A-2324-0531 van 14 maart 2024 op scherp gesteld.

Blog
29 maart 2024  | Celine Van De Velde

Aanpassingen aan boetesysteem Mestdecreet goedgekeurd

Naar aanleiding van de boerenprotesten begin dit jaar werd tussen de Vlaamse Regering en de landbouworganisaties een maatregelenpakket overeengekomen dat tegemoetkomt aan de verzuchtingen van de Vlaamse landbouwers. Ook aan het Mestdecreet werden er wijzigingen voorzien, dewelke op 27 maart 2024 werden goedgekeurd door het Vlaams Parlement.

Awards
27 maart 2024  | Publius

Publius nogmaals aanbevolen in Legal500 (2024)

Publius is sinds haar ontstaan aanbevolen door Legal500, zowat de 'Guide Michelin' van advocatenkantoren. Dat is niet anders in 2024.

Nieuws
26 maart 2024  | Sofie Logie

Sofie Logie spreekt over Onderwijsrecht voor de West-Vlaamse advocaten

Op 26 maart 2024 geeft Sofie in opdracht van de Conferentie Jonge Balie West-Vlaanderen een uiteenzetting over het onderwijsrecht. Zij bespreekt in het bijzonder de betwistingen van de studieresultaten, en dit op het niveau van het secundair onderwijs, het hogeronderwijs en de toelatingsexamens arts, tandarts en dierenarts.

Nieuws
22 maart 2024  | Celine Van De Velde

Celine Van De Velde geeft uiteenzetting over nieuwigheden pachtwetgeving

Op uitnodiging van het Algemeen Boerensyndicaat Zuid-Oost-Vlaanderen zal Celine Van De Velde op maandag 25 maart 2024 een uiteenzetting geven over de nieuwigheden in de pachtwetgeving.

Blog
22 maart 2024  | Deborah Smets

Dan toch een opkomstplicht voor Europese verkiezingen voor 16- en 17-jarigen

Middels de Wet van 25 december 2023 tot wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement en tot wijziging van het oud burgerlijk wetboek, teneinde de deelname van 16- en 17-jarigen aan de verkiezing van het Europees parlement mogelijk te maken zonder voorafgaande inschrijvingsplicht werd voorzien dat 16- en 17-jarigen konden deelnemen aan de verkiezing van de in België aan te duiden leden van het Europees Parlement. Ten gevolge van het arrest van 21 maart 2024 van het Grondwettelijk Hof evolueert de mogelijkheid tot stemmen naar een verplichting tot stemmen (opkomstplicht).

Blog
21 maart 2024  | Dirk Van Heuven

Vervalregeling voor meldingen tot zelfrealisatie in Onteigeningsdecreet doorstaat toets van Grondwettelijk Hof

De vraag (melding) tot zelfrealisatie moet ingediend worden binnen de 70 dagen na het openbaar onderzoek over een voorgenomen onteigening. Gebeurt dat niet, dan is geen zelfrealisatie meer mogelijk. Deze vervaltermijn strijdt niet met het gelijkheids- en niet-discriminatiebeginsel, noch met het eigendomsrecht.

Blog
15 maart 2024  | Dirk Van Heuven

Wat gebeurt er als het Grondwettelijk Hof het Onstlagdecreet vernietigt?

Er zijn meerdere vernietigingsprocedures lopende tegen het decreet van 16 juni 2023 tot wijziging van het Provinciedecreet van 9 december 2005 en het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, wat betreft de beëindiging van de hoedanigheid van het statutaire personeelslid. Door dit decreet kunnen statutaire personeelsleden van lokale besturen ontslagen worden omwille van ontoelaatbare gedragingen. Maar wat gebeurt er met de reeds ontslagen statutaire personeelsleden wanneer het Ontslagdecreet wordt vernietigd door het Grondwettelijk Hof? Moeten die dan terug worden gezet in hun vroegere functie en moeten de onbetaalde wedden alsnog uitbetaald worden?

Blog
15 maart 2024  | Dirk Van Heuven

Miskenning van de kennisgevingsvereisten in overheidsopdrachten is géén ontvankelijk middel voor de Raad van State

De Raad van State geeft in het arrest nr. nr. 259.116 van 13 maart 2024 aan dat de loutere omstandigheid dat bij de kennisgeving enkel het verslag van nazicht werd medegedeeld aan de niet gekozen inschrijvers, niet kan leiden tot een nietigverklaring.

Awards
15 maart 2024  | Publius

Publius opnieuw geprezen door Chambers and Partners 2024

Publius heeft de eer ook in 2024 opgenomen te worden in Chambers and Partners 2024, die wereldwijd de beste advocatenkantoren klasseert.

1 - 15 van 2.305