Kortrijk
Regen
6° - 14°
Antwerpen
Regen
6° - 13°
Blog
Blog
21 februari 2024  | Celine Van De Velde

Uitvoeringsbesluit Vlaams Pachtdecreet definitief goedgekeurd

De Vlaamse Regering heeft op 26 januari 2024 het uitvoeringsbesluit bij het nieuwe Pachtdecreet goedgekeurd.

Nieuws
21 februari 2024  | Publius

Out with the old, in with the new!

Nieuws
21 februari 2024  | Publius

Deborah Smets wordt partner bij Publius!

Nieuws
21 februari 2024  | Publius

Thomas Quintens wordt partner bij Publius!

Blog
14 februari 2024  | Guillaume Vyncke

Vlaamse regering verfijnt het schadebegrip uit de VEN-toets

Met het besluit van 10 januari 2024, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van vandaag, 14 februari 2024, heeft de Vlaamse regering het schadebegrip uit de VEN-toets verder vorm gegeven.

Blog
14 februari 2024  | Dirk Van Heuven

Provinciaal RUP Omleidingsweg Anzegem vernietigd op basis van het stikstofargument

De Raad van State vernietigde op 13 februari 2024 het Provinciaal RUP Omleidingsweg Anzegem. De Raad is van oordeel dat de provincie West-Vlaanderen niet concreet heeft onderzocht of de in het PRUP voorziene omleidingsweg significante gevolgen kan hebben voor de natuur in de speciale beschermingszone van het habitatrichtlijngebied ‘Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuidvlaamse bossen’, inzonderheid voor wat de stikstofuitstoot van de geplande infrastructuuringrepen betreft.

Blog
13 februari 2024  | Deborah Smets

Na inwerkingtreding van het nieuwe Ontslagdecreet volgt nu ook het Ontslagbesluit

Op 12 januari 2024 keurde de Vlaamse regering het uitvoeringsbesluit ter uitvoering van de nieuwe decretale ontslagregeling goed. Het besluit trad op 11 februari 2024 in werking.

Blog
12 februari 2024  | Guillaume Vyncke

Een rechtszekere toekomst voor motorcross in het vooruitzicht?

Op vrijdag 2 februari 2024 heeft de Vlaamse regering goedkeuring verleend aan het wijzigingsbesluit motorcross en -vaartuigen.

Blog
10 februari 2024  | Deborah Smets

Raad voor Vergunningsbetwistingen handhaaft rechtspraak Hof van Justitie rond Habitatrichtlijn

De Raad voor Vergunningsbetwistingen besloot in het arrest van 8 februari 2024 met nummer RvVb-A-2324-0435 tot vernietiging van de omgevingsvergunning voor de sanering, verondieping en natuurontwikkeling in de kleiputten van Terhagen in de gemeenten Boom en Rumst.

Blog
10 februari 2024  | Deborah Smets

Raad voor Vergunningsbetwistingen vernietigt omgevingsvergunning voor stortplaats wegens miskenning Europese PFOS-normen.

De Raad voor Vergunningsbetwistingen besloot in het arrest van 8 februari 2024 met nr. RvVb-A-2324-0438 tot vernietiging van de vergunning voor de verdere uitbating en de uitbreiding van een stortplaats in Kortemark wegens strijdigheid met de bepalingen van Europese Verordening 2019/1021.

Blog
06 februari 2024  | Deborah Smets

Gelijkaardige feiten leiden niet automatisch tot gelijke tuchtsanctie

In het tuchtrecht kan moeilijk gesteld worden dat het gelijkheidsbeginsel zonder meer speelt. Doordat de tuchtoverheid steeds een discretionaire bevoegdheid heeft en rekening kan houden met tal van elementen kunnen gelijkaardige feiten op een andere wijze gesanctioneerd worden.

Blog
31 januari 2024  | Leandra Decuyper

Ook de laatste artikelen van het Wijzigingsdecreet Integraal Handelsvestigingsbeleid treden in voege

De Vlaamse Regering heeft in 2023 werk gemaakt van enkele wijzigingen aan het Decreet Integraal Handelsvestigingsbeleid.

Blog
30 januari 2024  | Deborah Smets

Ordemaatregelen vereisen geen onderzoek naar de toedracht van de feiten

Hoewel het onderscheid tussen een ordemaatregel en een tuchtmaatregel op zich gekend is, werd in het arrest van 13 december 2023 met nummer 258.200 van de Raad van State nogmaals bevestigd dat een tuchtoverheid bij het bepalen van een ordemaatregel niet de verplichting heeft om reeds een onderzoek te voeren naar de ware toedracht van de feiten.

Blog
26 januari 2024  | Merlijn De Rechter

Raad voor Vergunningsbetwistingen aanvaardt overmacht bij het beoordelen van de toepassingsvoorwaarden van zonevreemde basisrechten

De Raad stelt in een recent arrest dat 'overmacht' mag ingeroepen worden om niet te kunnen voldoen aan een toepassingsvoorwaarde, zodat niet aan de toepassingsvoorwaarde voldaan dient te zijn.

Blog
25 januari 2024  | Deborah Smets

Vlaams Parlement keurt stikstofdecreet goed

Op 24 januari 2024 werd het stikstofdecreet in het Vlaams Parlement gestemd.

1 - 15 van 2.281