Kortrijk
Bewolkt
15° - 23°
Antwerpen
Bewolkt
18° - 25°
Blog
Blog
21 juni 2024  | Dirk Van Heuven

Verbod om aan beoordelingselementen achteraf punten toe te kennen? Enkel als het om een Europese overheidsopdracht gaat

Soms willen aanbesteders het 'te goed' doen en worden pas in het verslag van nazicht punten toegekend aan de beoordelingselementen van de gunningscriteria. Dan dreigen het verboden subgunningscriteria te worden. De Raad van State herinnert eraan dat dit verbod enkel geldt bij Europese opdrachten.

Zo wordt het verwoord in het arrest nr. 259.986 van 3 juni 2024:

'In een eerste onderdeel voert de verzoekende partij, onder verwijzing naar artikel 81, § 4, eerste tot derde lid, in de eerste plaats aan dat de verwerende partij heeft nagelaten om in de opdrachtdocumenten het relatieve gewicht mee te delen dat zij aan elk van de gekozen subgunningscriteria heeft toegekend en dat niet aangetoond wordt dat deze weging onmogelijk is.

De regeling vervat in artikel 81, § 4, eerste tot derde lid, is echter enkel van toepassing op de overheidsopdrachten die gelijk zijn aan of hoger dan de voor de Europese bekendmaking bepaalde bedragen'.

Deel dit artikel