Kortrijk
Bewolkt
15° - 23°
Antwerpen
Bewolkt
18° - 25°
Blog
Blog
17 mei 2024  | Celine Van De Velde

Grondwettelijk Hof redt de Waalse pachter met oude mondelinge pachtovereenkomst van opzegging na vervreemding van het pachtgoed

Artikel 55 oude Pachtwet bepaalde dat in geval van vervreemding van het pachtgoed de verkrijger volledig in de rechten en verplichtingen van de verpachter trad. Dit hield een bevestiging in van het beginsel van de absolute tegenstelbaarheid van de pachtovereenkomst ten aanzien van de nieuwe eigenaar, los van elke formaliteit inzake registratie of overschrijving. In Wallonië werd dit artikel gewijzigd ingevolge het Waals Pachtdecreet van 2 mei 2019. Een pachtovereenkomst met een vroegere vaste datum dan die van de vervreemding van het pachtgoed en een pachtovereenkomst die geen vroegere vaste datum dan die van de vervreemding heeft, maar waarbij het pachtgoed sinds minstens één jaar in gebruik is, zijn beide tegenstelbaar aan de verkrijger (zelfs als de pachtovereenkomst in de mogelijkheid tot uitdrijving bij vervreemding voorziet). Een pachtovereenkomst die niet aan deze voorwaarden voldoet is niet tegenstelbaar aan de verkrijger.

Blog
11 april 2024  | Deborah Smets

Prejudiciële vraag omtrent exclusieve bestuurlijke geldboete L&V afgewezen.

Bij arrest van 11 april 2024 heeft het Grondwettelijk Hof de door de Raad van State gestelde prejudiciële vragen over artikel 56 §3 van het Decreet betreffende het landbouw en visserijbeleid verworpen.

Blog
29 maart 2024  | Celine Van De Velde

Aanpassingen aan boetesysteem Mestdecreet goedgekeurd

Naar aanleiding van de boerenprotesten begin dit jaar werd tussen de Vlaamse Regering en de landbouworganisaties een maatregelenpakket overeengekomen dat tegemoetkomt aan de verzuchtingen van de Vlaamse landbouwers. Ook aan het Mestdecreet werden er wijzigingen voorzien, dewelke op 27 maart 2024 werden goedgekeurd door het Vlaams Parlement.

Blog
21 februari 2024  | Celine Van De Velde

Uitvoeringsbesluit Vlaams Pachtdecreet definitief goedgekeurd

De Vlaamse Regering heeft op 26 januari 2024 het uitvoeringsbesluit bij het nieuwe Pachtdecreet goedgekeurd.

1 - 4 van 4