Kortrijk
Zonnig
15° - 28°
Antwerpen
Bewolkt
16° - 29°
Blog
Blog
29 maart 2024  | Celine Van De Velde

Aanpassingen aan boetesysteem Mestdecreet goedgekeurd

Naar aanleiding van de boerenprotesten begin dit jaar werd tussen de Vlaamse Regering en de landbouworganisaties een maatregelenpakket overeengekomen dat tegemoetkomt aan de verzuchtingen van de Vlaamse landbouwers. Ook aan het Mestdecreet werden er wijzigingen voorzien, dewelke op 27 maart 2024 werden goedgekeurd door het Vlaams Parlement.

De wijzigingen hebben vooral betrekking op het boetesysteem en bestaan uit de volgende maatregelen:

 • de vrijstelling van een aantal verplichtingen in gebiedstypes 2 en 3 is afhankelijk van het voldoen aan de tijdige aangifteplicht. Een landbouwer die slechts enkele dagen na de uiterlijke indieningsdatum voldeed aan zijn aangifteplicht kon echter geen aanspraak maken op de vrijstelling, zelfs al voldeed hij aan de andere voorwaarden. Dit werd als disproportioneel ervaren door de landbouwsector.

  Daarom werd de

  voorwaarde van een tijdige aangifte hervormd. In geval van een niet-tijdige aangifte wordt er een administratieve geldboete opgelegd. Deze boete kan echter beperkt worden tot 50 euro, voor wie alsnog en op korte termijn zijn aangifte indient. Een vrijstelling kan dan worden bekomen wanneer men ofwel een tijdige aangifte heeft ingediend, ofwel alleen maar de beperkte boete voor niet-tijdige aangifte heeft verkregen.

  Ook de boete die desgevallend werd opgelegd wegens het houden van meer dieren dan de NER's waarover de landbouwer beschikt, vormt door de wijzigingen geen beletsel meer voor het verkrijgen van een vrijstelling.

 • wanneer de Mestbank in het kader van een doorlichting maatregelen wenst op te leggen, wordt de landbouwer daarover voorafgaandelijk op de hoogte gebracht zodat hij desgevallend opmerkingen kan formuleren over dat voornemen. Voorheen kon enkel een bezwaar worden ingediend nadat de maatregel werd opgelegd. Wanneer de Mestbank effectief maatregelen oplegt, dient zij in haar beslissing ook rekening te houden met de geformuleerde opmerkingen van de landbouwer.

  Tegen de beslissing tot het opleggen van maatregelen in het kader van een doorlichting kan beroep worden ingesteld bij de rechtbank van eerste aanleg zetelend zoals in kortgeding die over volle rechtsmacht beschikt.

 • voor een aantal boetes ingeval van herhaling zal er geen verdubbeling meer gebeuren, maar een verhoging met 50 %. Ontbrekende gegevens in de registratie als gevolg van het wegvallen van het GPS- signaal door een technische storing tijdens het uitrijden van mest, zullen tevens niet langer aanleiding geven tot boetes.

  Het boetesysteem voor het niet-toepassen van equivalente maatregelen voor het inzaaien van vanggewassen wordt ook aangepast. Bij de oplegging van de boete zal rekening worden gehouden met het gedeelte van de vanggewasverplichting waarvoor de equivalente maatregel niet werd nageleefd.

  Landbouwers die niet de volledige doelstelling behalen van wat zij met de zogenaamde equivalente maatregelen moeten realiseren, zullen bijgevolg slechts beboet worden voor het deel dat niet uitgevoerd kon worden in plaats van het volledig te bereiken doel.

 • bij lichte administratieve overtredingen (zoals ontbrekende bewijsstukken bij het indienen van een aangiften, bijhouden van dierregister, lichte overtredingen bij mesttransporten en niet beschikken over een correct overzicht van emissiepunten bij een mestverwerkingsinstallatie) zal niet langer onmiddellijk worden overgegaan tot beboeting. Er zal eerst een waarschuwing worden gegeven en een termijn om zich in regel te stellen.

 • er wordt nu uitdrukkelijk bepaald dat bij de boetebeslissing rekening kan worden gehouden met verzachtende omstandigheden. Dit is bedoeld om te verduidelijken dat specifieke omstandigheden in een bepaalde zaak kunnen maken dat een boetebedrag als te hoog moet worden beschouwd waardoor deze aanleiding kunnen geven tot een vermindering van de opgelegde boete. Er zal geval per geval moeten geoordeeld worden, waarbij tevens rekening zal worden gehouden met de

  ernst van de inbreuk en de veroorzaakte milieu-impact. In het kader van de behandeling van een bezwaar tegen een boete voor een lichte administratieve overtreding zal het ook mogelijk zijn om de boete te laten vallen en in plaats daarvan een waarschuwing te geven.

  Een boetebeslissing zal kunnen aangevochten worden bij de rechtbank van eerste aanleg die kan beslissen met volle rechtsmacht. Het beroep kan betrekking hebben op zowel aspecten die geleid hebben tot de oplegging van de geldboete alsook op aspecten die in de beslissing over het verzoek tot kwijtschelding, vermindering of uitstel van betaling opgenomen zijn. De procedure van verzet tegen een dwangbevel (voor de rechtbank van eerste aanleg te Brussel) blijft tevens behouden.

De volledige tekst van het wijzigingsdecreet en de voorbereidende werkzaamheden zijn hier te raadplegen.

Voor vragen of meer informatie over deze wijzigingen kan u uiteraard steeds terecht bij ons!

Deel dit artikel