Kortrijk
Bewolkt
11° - 22°
Antwerpen
Bewolkt
12° - 23°
Blog
Blog
12 februari 2024  | Guillaume Vyncke

Een rechtszekere toekomst voor motorcross in het vooruitzicht?

Dat motorcrossen al langer het stof doen opwaaien is geen geheim en de afgelopen jaren gooiden de Raad van State en de Raad voor Vergunningsbetwistingen best wel wat roet in het eten.

Reden daarvoor is het feit dat beide bestuurlijke rechtscolleges eerder hebben geoordeeld dat het artikel 5.32.10.1, §3 van VLAREM II, dat voorziet in een uitzondering van geldende geluidsnormen voor 'omlopen voor motorvoertuigen en -vaartuigen', onwettig is.

Een wijziging van de regelgeving als reactie op deze uitspraken bleef echter uit, zodat de op voornoemd artikel gebaseerde vergunningen telkens hoogst rechts onzeker bleken, met de nodige frustraties tot gevolg.

Daarin lijkt nu verandering te zullen komen. Op vrijdag 2 februari 2024 heeft de Vlaamse regering immers goedkeuring verleend aan het 'Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne en het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage, wat betreft de omlopen voor motorvoertuigen en vaartuigen'. 

Doelstelling van het besluit, aldus volgens het verslag aan de Vlaame regering is om in de mogelijkheid te voorzien dat voor ieder individueel project specifieke geluidsoplossingen kunnen worden bedacht, waarbij de klemtoon op het in beeld brengen van de specifieke milieu-impact op lokaal niveau en het zoeken naar gepaste concrete milderende maatregelen i.k.v. de vergunningsaanvraag zal komen te liggen. 

Geen specifieke sectorale normen dus, wel een beoordeling op individueel vergunningsniveau.

Wanneer deze bijkomende rechtszekerheid zal aantreden blijft dan weer een vraag. Het besluit zelf voorziet immers in een uiterlijke inwerkingtreding op 1 januari 2027, nog iets minder dan 3 jaar dus.

Wordt vervolgd...

Deel dit artikel