Kortrijk
Regen
4° - 9°
Antwerpen
Regen
5° - 10°
Blog
Blog
05 maart 2024  | Sam Vandoorne

Openbaar onderzoek voor Kustvisie Vlaanderen gaat van start

Vanaf 27 februari t.e.m. 26 april loopt er een openbaar onderzoek over het ontwerp strategisch beleidsplan en het ontwerp-plan-MER. Het plan is van toepassing in alle 10 kuststeden en -gemeenten.

Blog
10 februari 2024  | Deborah Smets

Raad voor Vergunningsbetwistingen handhaaft rechtspraak Hof van Justitie rond Habitatrichtlijn

De Raad voor Vergunningsbetwistingen besloot in het arrest van 8 februari 2024 met nummer RvVb-A-2324-0435 tot vernietiging van de omgevingsvergunning voor de sanering, verondieping en natuurontwikkeling in de kleiputten van Terhagen in de gemeenten Boom en Rumst.

Blog
04 januari 2024  | Deborah Smets

Een vereenvoudiging van de milieueffectenrapportage in aantocht?

In het ontwerpdecreet tot wijziging van het DABM en andere decreten betreffende de milieueffectenrapportage beoogt de Vlaamse regering de rechtsonzekerheid inzake de milieueffectenrapportage weg te werken. Hiervoor zou ingezet worden op kwaliteit en vereenvoudiging.

Blog
11 augustus 2023  | Merlijn De Rechter

Afkeuring van project-MER aanvechtbaar bij Raad voor Vergunningsbetwistingen

Blog
11 mei 2021  | Dirk Van Heuven

Gemeente = of ≠ autonoom gemeentebedrijf? Zo ziet de RvVb het…

Blog
27 maart 2020  | Dirk Van Heuven

#coronavirus (32). Vlaamse regering past ook termijnen en verplichtingen inzake ruimtelijke processen aan

Blog
05 maart 2020  | Merlijn De Rechter

Grondwettelijk Hof vernietigt verlenging kerncentrales Doel 1 en 2: gebrek aan milieueffectenbeoordeling ligt hier nu ook dwars

Blog
03 maart 2020  | Leandra Decuyper

Advocaat-Generaal bij het Hof van Justitie: sectorale VLAREM-normen voor windturbines gevat door plan-MER-richtlijn

Blog
09 oktober 2018  | Publius

Habitattoets ook bij 'natuurparkings' vereist!

Blog
22 juni 2018  | Leandra Decuyper

Plan-MER voor stedenbouwkundige verordeningen? Als het van minister Schauvliege afhangt alvast wel

Blog
07 februari 2018  | Dirk Van Heuven

Plan-MER-integratiespoor doorstaat toets Grondwettelijk Hof

Blog
19 januari 2018  | Merlijn De Rechter

Onwettig project-MER-besluit = onwettig RUP = onwettige vergunning (en er zijn er veel...)

Blog
21 december 2017  | Dirk Van Heuven

Afwezigheid van project-MER-screeningsnota kan niet goedgemaakt worden in motivering van vergunningsbeslissing

Blog
05 december 2017  | Deborah Smets

Slides beschikbaar: de integratie van de plan-MER in een ruimtelijk uitvoeringsplan - Het decreet van 1 juli 2016 (Studiedag Omgeving - 1 december 2017)

Blog
29 juni 2017  | Leandra Decuyper

Deborah en Leandra spreken op Studiedag Omgeving (1 december 2017, Escala)

1 - 15 van 26
1
2