Kortrijk
Regen
4° - 9°
Antwerpen
Regen
5° - 10°
Blog
Blog
04 januari 2024  | Deborah Smets

Een vereenvoudiging van de milieueffectenrapportage in aantocht?

In het ontwerpdecreet tot wijziging van het DABM en andere decreten betreffende de milieueffectenrapportage beoogt de Vlaamse regering de rechtsonzekerheid inzake de milieueffectenrapportage weg te werken. Hiervoor zou ingezet worden op kwaliteit en vereenvoudiging. De samenvatting in de nota aan de Vlaamse regering luidt als volgt:

‘De milieueffectrapportage is een belangrijk instrument voor de bescherming van onze leefomgeving en helpt ons bij de onderbouwing voor duurzame beslissingen. Dit ontwerp van decreet is een belangrijke stap in de modernisering van de milieueffectrapportage zoals vooropgesteld in het Vlaams regeerakkoord. De regelgeving voor milieueffectrapportage wordtaanzienlijk vereenvoudigd. Tegelijk blijven wede kwaliteit van milieueffectrapportage garanderen en we zetten daarbij resoluut in op gedeeld eigenaarschap. We versterken de kennis en ervaring in Vlaanderen vanuit een Vlaams expertisecentrum voor milieueffectrapportage. Het expertisecentrum staat in voor ondersteuning, praktijkgerichte kenniscreatie en adviesverlening. We voeren maximaal een digitale dienstverlening door.’

De Raad van State dient wel nog advies uit te brengen.

Deel dit artikel