Kortrijk
Bewolkt
15° - 23°
Antwerpen
Bewolkt
18° - 25°
Blog
Blog
19 april 2024  | Guillaume Vyncke

Een bouwverbod hoort niet thuis in een ruimtelijk beleidsplan

In een arrest van 22 maart 2024 oordeelt de Raad van State dat een bouwverbod, dat in het ruimtelijk beleidsplan van de stad Geel voor sommige woongebieden werd voorzien tot 2030, enkel en alleen in een ruimtelijk uitvoeringsplan thuishoort.

Blog
14 februari 2024  | Dirk Van Heuven

Provinciaal RUP Omleidingsweg Anzegem vernietigd op basis van het stikstofargument

De Raad van State vernietigde op 13 februari 2024 het Provinciaal RUP Omleidingsweg Anzegem. De Raad is van oordeel dat de provincie West-Vlaanderen niet concreet heeft onderzocht of de in het PRUP voorziene omleidingsweg significante gevolgen kan hebben voor de natuur in de speciale beschermingszone van het habitatrichtlijngebied ‘Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuidvlaamse bossen’, inzonderheid voor wat de stikstofuitstoot van de geplande infrastructuuringrepen betreft.

Blog
23 oktober 2023  | Guillaume Vyncke

GRUP Schipdonkkanaal in opmaak

Blog
31 augustus 2023  | Publius

Raad voor Vergunningenbetwistingen binnenkort bevoegd voor beroepen tegen RUP’s, stedenbouwkundige verordeningen en complexe projecten

Blog
05 juli 2023  | Publius

Raad van State vernietigt RUP zandwinning Bocholt door gebrekkige beoordeling instandhoudingsdoelstellingen en klimaatimpact

Blog
03 juli 2023  | Dirk Van Heuven

Marginale cassatietoets door Raad van State bij interpretatie van stedenbouwkundige voorschriften van een RUP?

Blog
10 augustus 2022  | Dirk Van Heuven

Omgevingsvergunningsaanvraag kan niet geweigerd worden op basis van een voorontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan

Blog
27 maart 2020  | Dirk Van Heuven

#coronavirus (32). Vlaamse regering past ook termijnen en verplichtingen inzake ruimtelijke processen aan

Blog
29 november 2019  | Publius

Beleidsplan Vlaams-Brabant ligt ter inzage

Blog
16 november 2019  | Merlijn De Rechter

Jan Beleyn en Merlijn De Rechter schrijven artikel in STORM: Retail laat zich niet zomaar aan banden leggen (STORM 2019/3, 33)

Blog
09 november 2019  | Dirk Van Heuven

Raad van State bevestigt: planologische regularisatie door RUP is mogelijk

Blog
05 december 2017  | Deborah Smets

Slides beschikbaar: de integratie van de plan-MER in een ruimtelijk uitvoeringsplan - Het decreet van 1 juli 2016 (Studiedag Omgeving - 1 december 2017)

Blog
07 april 2017  | Dirk Van Heuven

Bij de opmaak van een nieuw RUP moeten alle belangen afgewogen worden, ook als ze zonevreemd of onvergund zouden zijn

Blog
13 januari 2016  | Dirk Van Heuven

Zijn assortimentsbeperkingen voor detailhandel in ruimtelijke uitvoeringsplannen strijdig met de Dienstenrichtlijn?

Blog
26 september 2015  | Dirk Van Heuven

Rechtshersteldecreet integratiespoor voor de milieueffectenrapportage over een RUP doorstaat toets Grondwettelijk Hof

1 - 15 van 18
1
2