Kortrijk
Bewolkt
11° - 22°
Antwerpen
Bewolkt
13° - 23°
Blog
Blog
02 juli 2024  | Deborah Smets

Kan reputatieschade bij een ordemaatregel tegenover een ambtenaar een UDN-procedure verantwoorden?

Recent diende de Raad van State zich te buigen over een UDN-vordering tegen een ordemaatregel ten aanzien van een ambtenaar van een lokaal bestuur. Concreet diende te worden nagegaan of reputatieschade een grond voor de spoedeisendheid kan vormen. Het antwoord hierop is negatief.

Blog
03 juni 2024  | Deborah Smets

Tucht | Ongelijke behandeling in tuchtprocedures in het onderwijs?

Het Grondwettelijk Hof zal zich binnenkort moeten buiten over de vraag of er sprake is van een ongelijke behandeling tussen leerkrachten levensbeschouwelijk onderricht en andere personeelsleden. De Raad van State stelde ter zake bij arrest van 25 april 2024 met nummer 259.639 een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof.

Blog
16 april 2024  | Deborah Smets

Tucht & Procedureregels (iii)

Er kan geen twijfel over bestaan dat tucht(recht) draait om feiten en de kwalificatie / beoordeling ervan. Desalniettemin gaan tucht en procedureregels ook hand in hand. Het niet respecteren van deze procedureregels kan verregaande gevolgen hebben voor de tuchtprocedure zelf. Een van de facetten betreft de opstart van de tuchtprocedure door de juiste tuchtoverheid.

Blog
05 maart 2024  | Deborah Smets

Tucht & Procedureregels (ii)

Bij de besluitvorming in tuchtzaken spelen de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken - in combinatie met de rechten van verdediging - ook een rol.

Blog
27 februari 2024  | Deborah Smets

Tucht & Procedureregels (i)

Er kan geen twijfel over bestaan dat tucht(recht) draait om feiten en de kwalificatie / beoordeling ervan. Desalniettemin gaan tucht en procedureregels ook hand in hand. Het niet respecteren van deze procedureregels kan verregaande gevolgen hebben voor de tuchtprocedure zelf. Een eerste facet dat nader kan worden belicht betreft de besluitvorming.

Blog
06 februari 2024  | Deborah Smets

Gelijkaardige feiten leiden niet automatisch tot gelijke tuchtsanctie

In het tuchtrecht kan moeilijk gesteld worden dat het gelijkheidsbeginsel zonder meer speelt. Doordat de tuchtoverheid steeds een discretionaire bevoegdheid heeft en rekening kan houden met tal van elementen kunnen gelijkaardige feiten op een andere wijze gesanctioneerd worden.

Blog
30 januari 2024  | Deborah Smets

Ordemaatregelen vereisen geen onderzoek naar de toedracht van de feiten

Hoewel het onderscheid tussen een ordemaatregel en een tuchtmaatregel op zich gekend is, werd in het arrest van 13 december 2023 met nummer 258.200 van de Raad van State nogmaals bevestigd dat een tuchtoverheid bij het bepalen van een ordemaatregel niet de verplichting heeft om reeds een onderzoek te voeren naar de ware toedracht van de feiten.

Nieuws
08 januari 2024  | Publius

Dirk Van Heuven en Deborah Smets spreken op de actualiteitsconferentie Overheidspersoneel

Abilways organiseert op 14 en 15 maart 2024 een conferentie omtrent diverse facetten van het overheidspersoneel.

Blog
04 januari 2024  | Deborah Smets

Evaluaties zullen bij lokale besturen des te belangrijker worden

Het Ontslagdecreet voorziet in een gelijkschakeling van de ontslagregels, die in de arbeidsovereenkomstenwet staan, tussen contractuele en statutaire personeelsleden. Een eerste reflex zou zijn dat het eenvoudiger zal worden om statutaire personeelsleden te ontslaan.

Blog
13 april 2022  | Dirk Van Heuven

De miskenning van de onpartijdigheidsplicht in tuchtzaken wordt niet vermoed

Blog
02 februari 2022  | Dirk Van Heuven

Bewijslast in tuchtzaken

Blog
04 maart 2019  | Dirk Van Heuven

Moet Beroepscommissie voor Tuchtzaken getuigen horen?

Blog
13 februari 2019  | Dirk Van Heuven

Bewijs in tuchtzaken

Blog
31 juli 2018  | Dirk Van Heuven

Wat als een tuchtfeit wordt bewezen met schending van de privacyregels?

Blog
19 juni 2014  | Dirk Van Heuven

Wie is bevoegde tuchtoverheid voor lichte tuchtstraffen bij detachering van een politieambtenaar?

1 - 15 van 27
1
2