Kortrijk
Bewolkt
15° - 25°
Antwerpen
Bewolkt
18° - 26°
Blog
Blog
03 mei 2024  | Dirk Van Heuven

Gemeente wordt verplicht tot vrijgave van beslissing over andermans fiscaal bezwaar

Een belastingplichtige richtte zich tot de Beroepscommissie, afdeling openbaarheid van bestuur, over de weigering van een gemeente tot vrijgave van de verwerping van een bezwaar tegen een gemeentelijke belasting. De gemeente argumenteerde dat het zonder meer onkies is als een partij, die zelf geen beroep heeft aangetekend en kan aantekenen tegen eerdere aanslagen, inzage vraagt in de argumentatie die een andere partij wél tijdig in rechte heeft aangevoerd. Het komt erop neer dat men gratis profiteert van het werk van een andere advocaat. De wapengelijkheid tussen de aanvrager en de gemeente wordt er bovendien door geschonden doordat de gemeente, bij inwilliging van dergelijke aanvraag, zich zal moeten verdedigingen op ‘gecumuleerde’ aanvalsmiddelen, terwijl deze gemeente elders geen beroep kan doen op gecumuleerde verweermiddelen. In de uitspraak nr. OVB/2024/085 van 25 april 2024 ziet de Beroepscommissie dat anders.

Blog
06 november 2023  | Dirk Van Heuven

Proceduredecreet voor lokale belastingen wordt geactualiseerd

Op 27 oktober 2023 keurde de Vlaamse Regering het voorontwerp van decreet goed tot wijziging van het Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen. De wijzigingen van het decreet zijn eerder beperkt van aard.

Blog
22 september 2022  | Dirk Van Heuven

Grondwettelijk Hof spreekt zich uit over de vrijstelling van overheidsinstellingen t.o.v. lokale belastingen

Blog
27 april 2022  | Fien Duymelinck

Overmacht als verweermiddel tegen het registratieattest voorafgaand aan de leegstandsbelasting

Blog
07 april 2022  | Dirk Van Heuven

Als het aankomt op het bepalen van grenzen (in jaren, hoogte, lengte, enz.) beschikt de regelgever over een grote beoordelingsvrijheid

Blog
05 april 2020  | Leandra Decuyper

#coronavirus (35). Gemeentelijke steun- en belastingsmaatregelen

Blog
10 augustus 2018  | Dirk Van Heuven

Loutere ‘kantoorbelasting’ strijdig met het gelijkheidsbeginsel (bis)

Blog
19 juni 2018  | Dirk Van Heuven

Beslissing van het college van burgemeester en schepenen over fiscaal bezwaar vormt geen zelfstandige vernietigingsgrond

Blog
26 april 2018  | Dirk Van Heuven

Over gemeentelijke en gewestelijke bevoegdheden inzake leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsgebouwen

Blog
31 januari 2018  | Dirk Van Heuven

Over de motiveringsplicht van gemeentelijke belastingsreglementen

Blog
12 december 2017  | Dirk Van Heuven

Gunstregime voor de eigen gemeente-inwoners maakt lokaal belastingsreglement kwestbaar

Blog
01 juni 2017  | Dirk Van Heuven

Geen fiscaal gunstregime voor commerciële activiteiten intercommunales

Blog
24 december 2016  | Publius

Over de nadelen van een louter budgettaire motivering van een gemeentelijk belastingsreglement

Blog
14 februari 2016  | Steve Ronse

Steve Ronse en Deborah Smets schrijven noot in Tijdschrift voor Fiscaal Recht (noot Bergen 20 maart 2015, TFR 2016, nr°494, 100) over provinciale belastingen.

Blog
04 februari 2016  | Dirk Van Heuven

Als monument geklasseerde woningen en bedrijfsruimten moeten wat leegstandsheffingen betreft, op dezelfde wijze behandeld worden

1 - 15 van 27
1
2