Kortrijk
Regen
4° - 9°
Antwerpen
Regen
5° - 10°
Blog
Blog
01 december 2015  | Dirk Van Heuven

Belastingen die enkel kantoren viseren zijn onwettig

Zo oordeelde alvast de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel (33e kamer) in een vonnis van 16 november 2015:‘In een arrest van 17.11.2006, rolnummer F.04.0015.N, oordeelde het Hof van Cassatie:‘Deze verantwoording voor het verschil in behandeling van eigenaars van zichtbare zenders en ontvangers van andere vormen van communicatie, is niet redelijk en objectief ten opzichte van het doel en de gevolgen van de ingestelde belasting. Er bestaat immers geen redelijk verband tussen enerzijds de concrete functie van de andere zenders en ontvangers van andere vormen van communicatie en de duur dat zij reeds in het landschap aanwezig zijn en anderzijds het doel van het belastingreglement, met name de ontvangsten en de uitgaven van de gemeente in evenwicht te houden en de verstoring van het landschap tegen te gaan.’In huidige zaak kan deze overweging als volgt geparafaseerd worden: deze verantwoording voor het verschil in behandeling van eigenaars va kantoorruimten en de eigenaars van andere gebouwen gebruikt voor een economische activiteit, is niet redelijk en objectief ten opzichte van het doel en de gevolgen van de ingestelde belasting. Er bestaat immers geen redelijk verband tussen enerzijds de concrete functie van de andere gebouwen en anderzijds het doel van het belastingreglement, met name de ontvangsten en de uitgaven van de gemeente in evenwicht te houden en de eigenaars van kantoorruimten te laten bijdragen in functie van de waardevermeerdering van de gebouwen door de gemeentelijke diensten.De loutere vermelding dat eigenaars van kantoorgebouwen een goede belastingscapaciteit hebben, verantwoordt evenmin dat enkel deze dienen belast te worden en anderen kunnen genieten van een volledige belastingvrijstelling. In de mate dat dit een voldoende motivering zou zijn van de financiële draagkracht (en dus belastingplicht) van eigenaars van kantoorgebouwen, is dit geen motief om eigenaars van andere gebouwen gebruikt voor een economische activiteit geheel niet te belasten.Bovendien, zelfs indien deze motivering zou kunnen verantwoorden waarom eigenaars van kantoorgebouwen kunnen belast worden, is dit geen verantwoording voor de vrijstelling van geneeskundige en paramedische beroepen.’Ref: Rb. Brussel 16 november 2015, nr. 2014/4051/A, ng (Pub 504328-1)

Deel dit artikel