Kortrijk
Bewolkt
15° - 23°
Antwerpen
Bewolkt
18° - 25°
Blog
Blog
06 november 2023  | Dirk Van Heuven

Proceduredecreet voor lokale belastingen wordt geactualiseerd

Op 27 oktober 2023 keurde de Vlaamse Regering het voorontwerp van decreet goed tot wijziging van het Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen. De wijzigingen van het decreet zijn eerder beperkt van aard.

Zo worden de termen ‘belastingreglement’ en ‘belastingverordening’ voortaan niet meer door elkaar gebruikt in het proceduredecreet, maar wordt enkel de term ‘belastingreglement’ gebruikt.

Verder wordt voorzien in de mogelijkheid om fiscale berichten via elektronische weg aan te bieden. Onder die fiscale berichten vallen aanslagbiljetten, maar ook aangiftes en bezwaarschriften en alle communicatie die hieruit voortvloeit. Elektronische aanslagbiljetten worden geacht te zijn ontvangen op het tijdstip ‘waarop het aanslagbiljet toegankelijk wordt voor de belastingplichtige’. Per post verzonden aanslagbiljetten worden nog steeds geacht te zijn ontvangen de derde werkdag volgend op de verzending.

Nog wordt de mogelijkheid in het leven geroepen om aan de belastingplichtige een voorstel van aangifte voor te leggen op basis van de gegevens waarover het lokale bestuur reeds beschikt. Indien er geen opmerkingen worden gemaakt door de belastingplichtige zal het voorstel als regelmatige aangifte gelden.

Het voorontwerp van decreet lost het vraagstuk op of een ambtshalve aanslag al dan niet verplicht is wanneer er geen of een laattijdige aangifte gebeurde. Een ambtshalve aangifte zou slechts verplicht worden als het lokaal bestuur niet beschikt over een correcte aangifte. Wanneer er een juiste en volledige aangifte is dan wel een verbetering van de aangifte laattijdig wordt ingediend, zal het lokaal bestuur de mogelijkheid hebben om een gewone aanslag te vestigen. Lokale besturen zullen aldus de formaliteiten die gepaard gaan met een ambtshalve aanslag zich in vele gevallen kunnen besparen.

De Vlaamse regering maakt het bovendien mogelijk dat het college van burgemeester en schepenen of de provinciegouverneur of de administratieve sanctie n.a.v. een ambtshalve aanslag verminderen of kwijtschelden.

Ten slotte bepaalt het voorontwerp van decreet dat de eerste aanmaning kosteloos moet worden verstuurd, dat de administratieve boetes geïndexeerd worden, dat medewerkers van het OCMW fiscale opdrachten kunnen krijgen en dat de meldingsplicht voor notarissen bij de vervreemding of hypotheekstelling van onroerende goederen wordt uitgebreid.

Lees hier het voorontwerp.

Deel dit artikel