Kortrijk
Regen
4° - 9°
Antwerpen
Regen
5° - 10°
Blog
Blog
06 februari 2024  | Deborah Smets

Gelijkaardige feiten leiden niet automatisch tot gelijke tuchtsanctie

Wanneer ten aanzien van een personeelslid een tuchtsanctie wordt uitgesproken, kan deze een beroep indienen bij de kamer van beroep voor het gesubsidieerd vrij onderwijs. Dit beroepsorgaan beschikt bij de behandelingen van deze beroepen over een volheid van bevoegdheid. Zij mag zich zodus volledig opnieuw uitspreken over het desbetreffende tuchtdossier en kan in alle objectiviteit nagaan welke tuchtsanctie als passend wordt beschouwd.

Hoewel zou kunnen gedacht worden dat het beroepsorgaan ‘interne’ criteria heeft op grond waarvan zij haar dossier beoordeelt, blijkt uit haar uitspraken dat zij dossier per dossier afzonderlijk beoordeelt en steeds weer naar alle feitelijke, specifieke en concrete elementen van het dossier kijkt. Dit heeft tot gevolg dat (op het eerste gezicht) gelijkaardige feiten toch een verschillend resultaat kunnen opleveren. Zo oordeelde de Kamer in haar beslissing van 22 augustus 2023 met nummer GVO/2023/17 dat voor grensoverschrijdend gedrag de tuchtsanctie van ontslag verantwoord was, terwijl zij in haar beslissing van 29 november 2023 met nummer GVO/2023/21 de tuchtsanctie van ontslag wegens het stellen van grensoverschrijdend gedrag herleidde naar de tuchtmaatregel van de terbeschikkingstelling tot 18-08-2025.

Hieruit kan worden besloten dat tuchtrecht een casusgebonden materie is, die steeds een concrete benadering vereist.

Beslissingen van de diverse Kamers van Beroep kunnen hier nagelezen worden.

Deel dit artikel