Kortrijk
Regen
2° - 12°
Antwerpen
Bewolkt
4° - 12°
Blog
Blog
25 januari 2024  | Deborah Smets

Vlaams Parlement keurt stikstofdecreet goed

Na drie jaar onderhandelen, heel wat media-aandacht en rechtsonzekerheid heeft Vlaanderen dan uiteindelijk toch een nieuw kader voor de vergunningverlening.

Het decreet zou bijdragen aan de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen voor Europees beschermde natuur door de impact van stikstofdepositie op Speciale Beschermingszones (SBZ) structureel en planmatig terug te dringen.

De Parlementaire voorbereidingen omschrijven de doelstellingen van het decreet als volgt:

‘5. Dit decreet voorziet in de verankering van specifieke emissiereductiedoelstellingen voor ammoniak en stikstofoxide op het globaal Vlaams niveau en op deelsectorniveau. Op Vlaamse niveau worden de ammoniakemissies en de NOx-emissies gereduceerd zodat de totale jaarlijkse emissie van het Vlaamse gewest vanaf 1 januari 2031 beperkt is tot 21,8 kton NOx-N en 21,3 kton NH3-N waardoor een reductie gerealiseerd wordt van 45,1% NOX en 40,6% NH3. Naast de absolute emissies voor NOx en NH3, worden ook de reductiepercentages (voor het jaar 2030 ten opzichte van het referentiejaar 2015) verankerd omdat de depositiedoelstelling van de PAS ook uitgedrukt is als een percentuele verbetering ten opzichte van de referentie-situatie 2015. Voor emissie-inschattingen voor heden en toekomst wordt gebruik gemaakt van emissiemodellen die regelmatig worden bijgesteld op basis van de meest recente wetenschappelijk kennis. Dit maakt dat emissie-inschattingen van zowel historische als toekomstige jaren kunnen aangepast worden. Bij het gebruik van absolute plafonds kunnen zulke wijzigingen mogelijk leiden tot lagere afbouw van de emissie, wat tot gevolg heeft dat de depositie ook niet op de vooropgestelde manier zal dalen en de depositiedoelstelling van de PAS niet zal bereikt worden. Het werken met een reductiepercentage vangt dit probleem op.

6. Ook de PAS-doelstellingen inzake het realiseren van de instandhoudingsdoelstellingen voor stikstofgevoelige habitats door middel van passend beheer en het uitvoeren van de vermelde projecten inzake het wegnemen of milderen van de effecten van stikstofdepositie, met vermelding van de realisatietermijn, worden decretaal verankerd.

7. In functie van de hierboven vermelde doelstellingen bevat het decreet in het bijzonder generieke bronmaatregelen, een regeling omtrent piekbelasters, beoordelingskaders voor vergunningverlening en bepalingen in verband met het maatwerkgebied Turnhouts Vennengebied. Ook een aantal flankerende maatregelen worden opgenomen in dit decreet. Er wordt daarnaast voorzien in een aantal monitorings- , rapportage- en evaluatieverplichtingen.’


Het Stikstofdecreet treedt in werking op de dag na de dag van de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad.

Tegenstanders van het stikstofdecreet hebben, onder andere steunend op het negatieve advies van de Raad van State, reeds hun plannen aangekondigd om een vernietigingsprocedure in te leiden bij het Grondwettelijk Hof.

Deel dit artikel