01/09/2015

Kritiek van de SARO op ontwerp van gewijzigd Vrijstellingsbesluit

De Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening uitte in haar advies van 26 augustus 2015 kritiek op het ontwerp van gewijzigd Vrijstellingsbesluit (zie hierover ons eerder blogbericht hier).

De SARO vindt het positief dat een aantal kleinere handelingen - zoals onder meer het plaatsen van brievenbussen -  worden vrijgesteld van vergunning. 

Wat betreft de vrijgestelde handelingen in industriegebied, is de SARO niet zo optimistisch. Zo is binnen de grenzen van de afgebakende havengebieden van Oostende, Zeebrugge, Gent en Antwerpen niet langer een stedenbouwkundige vergunning vereist voor het oprichten van nieuwe gebouwen met functie industrie en bedrijvigheid, ongeacht de oppervlakte, zolang ze niet hoger zijn dan 20 meter en aan een aantal andere randvoorwaarden voldoen (zoals niet gepaard gaan met ontbossing en niet gelegen zijn voor de rooilijn), Kleinschaligere  constructies, zoals erosiedammen, sleufsilo's en constructies voor de seizoensgebonden opslag van mest worden - voor zover voldaan aan de voorwaarden - eveneens vrijgesteld van vergunning. 

De SARO twijfelt eraan of de vrijgestelde handelingen in industriegebied wel degelijk als handelingen met een geringe ruimtelijke impact (cfr. artikel 4.2.3 VCRO) kunnen beschouwd worden. Het feit dat onder meer de voorwaarde dat een handeling niet mag gesitueerd zijn in een zone voor ecologische infrastructuur in het Vrijstellingsbesluit geschrapt wordt of het feit dat er geen oppervlaktebeperking inzake nieuw op te richten gebouwen in zeehavengebied, doet hieromtrent twijfel rijzen.

Lees hier de integrale tekst van het advies, alsook de tekst ontwerpbesluit
Meer tags?