Kortrijk
Bewolkt
15° - 23°
Antwerpen
Bewolkt
18° - 25°
Blog
Blog
02 oktober 2015  | Dirk Van Heuven

Raad van State weigert zélf milieuvergunning

Sinds 1 maart 2014 beschikt de Raad van State over een wettelijke bevoegdheid om in wel afgelijnde gevallen, een arrest te vellen dat in de plaats komt van de bestreden beslissing.De Raad van State werd middels een op 25 juni 2014 ingeleid verzoek tot nietigverklaring geconfronteerd met een beslissing houdende de hernieuwing en wijziging van een milieuvergunning. Dit nadat de Raad eerder een deputatiebesluit vernietigd had en de daaropvolgende vergunningsbeslissing eveneens vernietigde omdat: ‘[b]ij de stedenbouwkundige toetsing van een milieuvergunningsaanvraag [...] in principe uitgegaan [dient] te worden van de volledige inrichting die in de regel bestaat uit onlosmakelijke onderdelen”, dat [i]n voorliggende zaak [...] niet [valt] in te zien hoe enkel voor het gedeelte van de winkelruimte dat stedenbouwkundig vergund is, een milieuvergunning verleend kan worden” en dat “[d]ie ruimte [...] in werkelijkheid immers één ondeelbaar geheel [vormt]’[...] Aangezien in de bestreden beslissing uitdrukkelijk wordt aangegeven dat de bestaande winkelruimte - dit is voor de normale bedrijfsvoering van dit bedrijfstype een noodzakelijke constructie zoals bedoeld in artikel 4.1.1, 7°, VCRO - slechts gedeeltelijk werd vergund, is minstens niet voldaan aan de tweede voorwaarde van artikel 5.6.7, § 1, VCRO’.Na het gegrond verklaren van het enig middel aangaande de verenigbaarheid met de vigerende bestemming in het arrest van 9 juli 2015 met nummer 231.918, oordeelt de Raad over de vraag van de verzoekende partij om ‘het arrest waarbij de onverenigbaarheid van de inrichting met de bestemming van agrarisch gebied en hieruit voortvloeiend de weigering van de milieuvergunning wordt vastgesteld” in de plaats [...] [te] stellen van de bestreden beslissing’ als volgt:‘15. Artikel 36, § 1, tweede lid, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State luidt :“Wanneer de nieuw te nemen beslissing het gevolg is van een gebonden bevoegdheid van de verwerende partij, treedt het arrest in de plaats van die beslissing”.Uit de wetsgeschiedenis van de aangehaalde bepaling blijkt dat de substitutiebevoegdheid om “redenen van efficiëntie” aan de Raad van State werd toegekend, met name wanneer “de nieuw te nemen beslissing het gevolg is van een gebonden bevoegdheid van de bestuurlijke overheid”, waarbij onder meer gedacht wordt aan “de gevallen van feitelijke of a posteriori gebonden bevoegdheden, waaronder de hypotheses volgens dewelke de werking van de wet en bepaalde omstandigheden samen tot gevolg hebben dat het bestuur een welbepaalde beslissing dient te nemen terwijl de wet hem in het begin een zekere appreciatiemarge liet” (memorie van toelichting, Parl. St. Senaat, 2012-13, nr. 5-2277/1, 26-27).16. Uit dit arrest vloeit voort dat de inrichting van de tussenkomende partij niet verenigbaar is met de bestemming agrarisch gebied. In arrest nr. 225.624 van 28 november 2013 werd reeds vastgesteld dat de inrichting niet vergund kan worden in afwijking van deze bestemming. De verwerende partij is verplicht om de gevraagde milieuvergunning te weigeren indien de inrichting strijdt met de geldende bestemmingsvoorschriften. Ter zake heeft zij geen andere keuze, haar bevoegdheid is volledig gebonden. Bijgevolg is er reden om dit arrest in de plaats te stellen van de uitspraak van de verwerende partij over de bestuurlijke beroepen ingesteld tegen de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Nijlen van 16 april 2007.Het verzoek tot toepassing van artikel 36, § 1, tweede lid, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State wordt ingewilligd.[...]BESLISSING[...] De bestuurlijke beroepen ingesteld tegen de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente [...] worden gegrond verklaard, de beroepen beslissing wordt opgeheven en de gevraagde milieuvergunning wordt geweigerd.[...]’[eigen aanduiding]Hoewel de theorie van de substitutie van motieven niet nieuw is bij de Raad van State, lijkt het erop dat het wel de eerste keer is dat een verleende maar bij de Raad beroepen milieuvergunning door de Raad van State wordt geweigerd.

Deel dit artikel