Kortrijk
Bewolkt
11° - 22°
Antwerpen
Bewolkt
12° - 23°
Blog
Blog
15 december 2011  | Dirk Van Heuven

Raad van State verklaart zich (uiteraard) onbevoegd inzake vernietigingsberoepen tegen beslissingen inzake stedenbouwkundige vergunningen

In een arrest nr. 216.641 van 1 december 2011 bevestigt de Raad van State het evidente, met name dat zij niet bevoegd is om zich uit te spreken over een vernietigingsberoep tegen een beslissing aangaande een aanvraag om een stedenbouwkundige vergunning:

“Met het besluit van 15 mei 2009 van de Vlaamse Regering houdende coördinatie van de decreetgeving op de ruimtelijke ordening worden de bepalingen van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening en van artikel 90bis van het bosdecreet van 13 juni 1990 gecoördineerd. De coördinatie draagt als opschrift “Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening” (hierna : VCRO).

De coördinatie, en derhalve de VCRO, is in werking getreden op 1 september 2009.

Luidens artikel 4.8.1. VCRO is thans de Raad voor Vergunningsbetwistingen als administratief rechtscollege bevoegd om zich uit te spreken over “vergunningsbeslissingen ..., genomen in laatste administratieve aanleg, betreffende het afleveren of weigeren van een vergunning”. Ook de beslissingen tot intrekking van een stedenbouwkundige vergunning, ongeacht de vraag of deze al dan niet als impliciete weigeringsbeslissingen moeten worden beschouwd, moeten, net zoals de vergunningsbeslissing zelf, onder de beslissingen bedoeld in deze bepaling worden begrepen. Bijgevolg beschikt de Raad van State niet over de rechtsmacht om over de voorliggende vordering uitspraak te doen.”

De Raad van State is enkel bevoegd om uitspraak te doen over cassatieberoepen tegen beslissingen van de Raad voor Vergunningsbetwistingen (artikel ... VCRO).

Hij (of zij) die vandaag een annulatieberoep aantekent bij de Raad van State is eraan voor de moeite. Gelet op de strakke termijnen voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen (45 dagen) zal deze vergissing wellicht niet goedgemaakt kunnen worden.

(Ref. PUB503136)

Deel dit artikel