Kortrijk
Bewolkt
15° - 23°
Antwerpen
Bewolkt
18° - 25°
Blog
Blog
20 september 2011  | Publius

Raad van State niet bevoegd bij ontslag van contractueel personeelslid

De Raad van State is in principe niet bevoegd voor contractuele betwistingen. En uitzondering op deze regel is de figuur van de afsplitsbare rechtshandeling, de acte détachable, waarbij de beslissing om een contract te sluiten een administratieve handeling is die apart van het tot stand gekomen contract kan worden aangevochten.

In arrest nr. 214.639 van 14 juli 2011 bevestigt de Raad van State dat een vordering tegen de beslissing van het college van burgemeester en schepenen om een contractueel personeelslid met onmiddellijke ingang te ontslaan niet ontvankelijk is. Enkel de arbeidsrechtbank is bevoegd om te oordelen over de beslissing om tot ontslag over te gaan, ook al werd deze door de verzoekende partij omschreven als een "zware tuchtstraf".

De Raad overwoog:

"Met haar beroep brengt verzoekster een betwisting aan over de beëindiging van haar arbeidsovereenkomst, waarvan de kennisneming volgens artikel 578, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek aan de arbeidsrechtbank toekomt. Volgens verzoekster is niettemin de Raad van State bevoegd omdat het verzoek gericht is “tegen een eenzijdige administratieve beslissing, zijnde het toekennen van een zware tuchtstraf door het schepencollege en niet tegen de verbreking van haar contract die er het gevolg van kon zijn”. Die zware administratieve sanctie moest, aldus verzoekster, met naleving van de toepasselijke administratieve regels worden genomen.

De bestreden beslissing is niet -zoals het besluit waarmee een administratieve overheid beslist een arbeidsovereenkomst te sluiten, welk besluit aan de overeenkomst voorafgaat- een zogeheten afscheidbare akte, die ideëel van het contract kan worden afgesplitst. Integendeel heeft het beroep betrekking op het besluit om een contract te beëindigen en op de onwettigheid die daarbij beweerdelijk is begaan. Dat besluit en die onwettigheid betreffen de uitvoering zelf van het contract en zijn er niet van af te scheiden.

De Raad van State is zonder rechtsmacht."

Deel dit artikel