Kortrijk
Regen
2° - 12°
Antwerpen
Bewolkt
4° - 12°
Blog
Blog
29 augustus 2011  | Dirk Van Heuven

Welke spelregels gelden voor een herbeslissing na een vernietiging of schorsing van een stedenbouwkundige vergunning?

Vaak wordt vergeten dat na een vernietiging of intrekking opnieuw moet worden geoordeeld over de oorsponkelijke vergunningsdaanvraag. Indien deze aanvraag dateert van vóór de inwerkingtreding van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening gelden volgende overgangsregels:

Welke termijnregeling geldt voor de herbeslissing na een vernietiging of intrekking?

Artikel 7.5.8. VCRO luidt als volgt:

“Beslissingen van het college van burgemeester en schepenen tot toekenning of weigering van een vergunning, genomen vóór 1 september 2009, worden bekendgemaakt en kunnen worden uitgevoerd en bestreden overeenkomstig de regelen die golden voorafgaand aan die datum.
Vergunningsaanvragen die bij het college van burgemeester en schepenen werden betekend vóór 1 september 2009, doch waarover het college op die datum nog niet heeft beslist, worden behandeld overeenkomstig de procedureregelen die golden voorafgaand aan die datum. De bekendmaking en de uitvoerbaarheid van de genomen beslissingen worden echter geregeld overeenkomstig artikel 4.7.19. Die genomen beslissingen kunnen worden bestreden bij de deputatie op grond van de regelingen, vastgelegd bij of krachtens artikel 4.7.21 tot en met 4.7.25.”

Aangezien vóór 1 september 2009 geen bindende behandelingstermijnen golden voor het college, bestaan er dus ook geen bindende (sanctioneerbare) behandelingstermijnen na een vernietiging of intrekking. De termijnregeling van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening is niet van toepassing.

Kan er tegen een herbeslissing beroep worden aangetekend bij de deputatie?

Blijkens artikel 7.5.8. §1, 2e alinea VCRO kunnen beslissingen aangaande vergunningsaanvragen die dateren van vóór 1 september 2009, hoedanook beroepen worden bij de deputatie, ook door derden.

Is de Toegankelijkheidsverordening van toerpassing?

Artikel 38 van de toegankelijkheidsverordening luidt als volgt:

“Dit besluit treedt in werking op 1 maart 2010. Van de toepassing van dit besluit zijn de aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning vrijgesteld die worden ingediend vóór 1 maart 2010.”


Zelf lezen wij deze bepaling dat de toegankelijkheidsverordening niet van toepassing is indien de stedenbouwkundige waarover na vernietiging of intrekking opnieuw wordt beslist, dateert van vóór 1 maart 2010.

Deel dit artikel