Kortrijk
Regen
4° - 9°
Antwerpen
Regen
5° - 10°
Blog
Blog
20 juni 2012  | Dirk Van Heuven

Uitdovingsovereenkomsten straatmeubilair doorstaan toets bestuurlijk toezicht

In het verleden werden er nogal wat overheidsopdrachten en overeenkomsten gesloten door lokale besturen inzake straatmeubilair zonder duidelijke beëindigingsregeling.

Meerdere steden en gemeenten hebben daarom een “uitdovingsovereenkomst” gesloten waarbij door middel van een dading beoogd wordt een overgangsregeling tot stand te brengen met een vaste datum voor alle straatmeubilair teneinde elke betwisting en rechtsonzekerheid dienaangaande te vermijden.

De gouverneur van West-Vlaanderen heeft op 20 maart 2012 een uitspraak moeten doen over een dergelijke uitdovingsovereenkomst. De gouverneur stelt:

“Ik kom niet tot de conclusie dat de in de overeenkomst bepaalde termijn van 5 jaar een economisch onevenwicht impliceert. Het komt mij voor dat, rekeninghoudend met de aangevoerde omstandigheden en rechtvaardigingsgronden, de motieven voor het aangaan van de dading redelijk en verantwoord en voldoende draagkrachtig zijn, alsook in overeenstemming met het gemeentelijk en algemeen belang en verenigbaar met de beginselen van zorgvuldigheid, gelijkheid en mededinging zodat er geen reden is om tegen de gemeenteraadsbeslissing van 19.12.2011 op te treden.”

Deze beslissing is inmiddels definitief.

Referentie: Pub502864

Deel dit artikel