Kortrijk
Bewolkt
15° - 23°
Antwerpen
Bewolkt
18° - 25°
Blog
Blog
01 maart 2020  | Dirk Van Heuven

Textielafvalcontainers op privaat domein ontsnappen niet aan vergunningsplicht

De rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, Afdeling Dendermonde, heeft zich in een vonnis van 21 februari 2020 uitgesproken over het inzamelen en ophalen van textielafval door een private operator binnen de grenzen van een intergemeentelijk samenwerkingsverband waarin de gemeenten de ophaling van dergelijk textielafval hebben gereguleerd. De rechtbank beslist dat in dat geval ophaling enkel kan indien uitdrukkelijk toegelaten of vergund, - ook al staan de textielafvalcontainers enkel op privaat terrein:

‘Artikel 12 van het Materialendecreet stelt dat het verboden is afvalstoffen achter te laten of te beheren in strijd met de voorschriften van het decreet of de uitvoeringsbesluiten ervan. In dat geval is sprake van sluikstorten. Aangezien verweerster een systeem organiseert waarbij zij in de gemeenten containers plaatst waarin textielafval wordt gedeponeerd, is duidelijk dat zij afvalstoffen beheert in strijd met de voorschriften van het decreet en het uitvoeringsbesluit aangezien zij niet samenwerkt met de gemeenten en over geen toelating of vergunning beschikt. Zij organiseert sluikstorten.Het feit dat deze containers geplaatst worden op privaat terrein doet geen afbreuk aan de overtreding van deze wetgeving.De betrokken regelgeving beschermt het milieu en de gezondheid, zodat geen onderscheid gemaakt kan worden tussen sluikstorten op openbaar of privaat domein. Ook de bestuurlijke politieverordeningen van de betrokken gemeenten voorzien uitdrukkelijk dat het sluikstorten eveneens slaat op het achterlaten van afval op private wegen, plaatsen en terreinen. Verweerster beweert overeenkomsten te hebben afgesloten met de private eigenaars. Zij legt evenwel geen overeenkomsten voor die dit bewijst. Mochten overeenkomsten afgesloten zijn met de private eigenaars doet dit niets af aan haar wettelijke verplichtingen.Door de onwettige organisatie van het beheer van textielafval maakt verweerster zich schuldig aan sluikstorten, hetgeen een fout uitmaakt zoals voorzien bij artikel 1382 Burgerlijk Wetboek.

(...)

Verweerster organiseert het ophalen van textielafval zonder daarvoor over de nodige toelating of vergunning te beschikken van de gemeenten, niettegenstaande deze verplichting.Er is enkel ruimte voor het inzamelen en ophalen van huishoudelijke afvalstoffen door andere personen voor zover de gemeenten de ophaling niet hebben gereguleerd. Met betrekking tot de feiten die in de huidige zaak van belang zijn hebben de gemeenten de ophaling wel degelijk gereglementeerd. In dat geval kan ophaling enkel indien toegelaten of vergund. Ook de overtreding van de gemeentelijke reglementen en verordeningen door verweerster maakt een fout uit overeenkomst artikel 1382 Burgerlijk Wetboek.’

De 'afvalintercommunale' had de onvergund geplaatste textielafvalcontainers verwijderd. De eigenaar wordt veroordeeld tot een schadevergoeding van meer dan 25.000€ voor de verwijdering en stockering van de weggenomen textielcontainers.

Referentie: Rb. Dendermonde, 21 februari 2020, nr. 2020/2180, ng. (pub504308).

Deel dit artikel