Kortrijk
Bewolkt
13° - 19°
Antwerpen
Regen
13° - 19°
Blog
Blog
10 februari 2010  | Dirk Van Heuven

Respect van contractuele engagementen door gemeente primeert op algemeen belang

Het Hof van Cassatie heeft zich moeten uitspreken over een arrest waarbij het hof van beroep te Gent een stad verplichtte tot respect van een contractuele taak die zij had aangegaan inzake de verkeersbereikbaarheid van een bedrijf (onder de vorm van een contractuele erfdienstbaarheid). Daardoor moest het verkeerscirculatieplan gewijzigd worden.

In het belangwekkend arrest van 29 oktober 2009 bevestigt het Hof van Cassatie dat de rechter vermag het respect van een contractuele erfdienstbaarheid in natura aan een overheid op te leggen. Het heet dat de rechterlijke macht bevoegd is om een door het lokale bestuur bij de uitoefening van zijn discretionaire begaan om een rechtmatige aantasting van een subjectief (contractueel) recht zowel te voorkomen als te vergoeden. Zij vermag daarbij aan het bestuur zijn beleidsvrijheid niet te ontnemen en zich al evenmin in de plaats te stellen van het bestuur. De rechter mengt zich, aldus het Hof van Cassatie, niet in de uitoefening van de bij wet aan de overheid voorbehouden machten, wanneer hij, om de benadeelde partij in haar rechten te hersellen, aan de overheid een maatregel oplegt om een einde te maken aan de schadelijke aantasting van de rechten van de benadeelde partij.

Referentie: Hof van Cassatie, 29 oktober 2009, nr. C.08.0390N (PUB 500691)

Deel dit artikel