Kortrijk
Regen
4° - 8°
Antwerpen
Regen
5° - 10°
Blog
Blog
23 juni 2010  | Dirk Van Heuven

Raad van State wijkt voor Raad voor Vergunningsbetwistingen

In een arrest nr. 197.645 van 6 november 2009 bevestigt de Raad van State dat zij sinds 1 september 2009 geen rechtsmacht meer heeft om kennis te nemen van een vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid tegen de afgifte van de stedenbouwkundige vergunning. Het feit dat de Vlaamse decreetgever een regeling heeft uitgewerkt die tot een verminderde rechtsbescherming aanleiding zou geven, impliceert, aldus de Raad van State, "in de huidige stand van het geding" niet dat de Raad zich één van de bevoegdheden zou mogen toe-eigenen die hem precies werden ontnomen door de decreetgever, die de overheveling van die bevoegdheden noodzakelijk heeft geacht om zijn beleidsdoelstellingen op het vlak van de ruimtelijke ordening te kunnen realiseren.

Wat geldt voor de schorsingsporcedure bij uiterst dringende noodzakelijkheid, geldt ook voor de gewone schorsingsporocedure en voor de vernietigingsprocedure. Ook daar beperkt de rol van de Raad van State zich tot administratieve cassatierechter.

Het is nochtans niet uitgesloten dat het Grondwettlijk Hof ooit gevat wordt met de vraag of de decreetgever zijn bevoegdheid te buiten is gegaan door een volledig nieuw adminsitratief rechtscollege op te richten en daarmee de Raad van State grotendeels buiten spel te zetten.

Deel dit artikel