Kortrijk
Bewolkt
15° - 23°
Antwerpen
Bewolkt
18° - 25°
Blog
Blog
19 augustus 2011  | Dirk Van Heuven

Ook onteigeningen moeten gemotiveerd worden

In een arrest nr. 214.505 van 7 juli 2011 herinnert de Raad van State eraan dat ook een onteigeningsmachtiging gemotiveerd moet worden:

“Noch de bestreden beslissing, noch het gemeenteraadsbesluit van 15 september 2008, waarvan de verzoekende partijen wel kennis hadden, bevatten een voldoende expliciete en duidelijke motivering waarom werd gekozen voor een tracé over de percelen van de verzoekende partijen. Bijgevolg is de formele motiveringsplicht op dit punt geschonden. De niet-betekende stukken bevatten de motieven van de bestreden beslissing.De bedoeling van de formele motiveringsplicht bestaat er juist in dat de betrokkene op de hoogte zou zijn van de motieven van de beslissing. Voorts houdt de motiveringsplicht in dat een antwoord wordt gegeven op de ingediende bezwaren.Als een essentieel bezwaar is dat een ander tracé had moeten worden gekozen, dan moet uit de motivering van de bestreden beslissing of de daarbij gevoegde documenten op één of andere manier blijken waarom het door verzoekers voorgestelde tracé niet wordt gevolgd, zeker indien van dat tracé sprake was in eerdere documenten.

In de huidige stand van de wetgeving kan de Raad van State niets anders dan een beslissing vernietigen of een beroep verwerpen. Als de Raad van State een onwettigheid vaststelt, ook al is deze formeel van aard, heeft hij in beginsel, zoals ten deze, geen juridische basis om het beroep toch te verwerpen. Overigens had de verwerende partij de gelegenheid om in de loop van de procedure, zeker na lezing van het auditoraatsverslag, over te gaan tot herstel van de door haar begane formele onwettigheid, die overigens bestaat in het niet-naleven van een verplichting die in de bestreden beslissing wordt in herinnering gebracht. Zij heeft echter nagelaten dit te doen.”

Referentie: PUB500546-1

Deel dit artikel