Kortrijk
Bewolkt
11° - 22°
Antwerpen
Bewolkt
12° - 23°
Blog
Blog
19 september 2012  | Dirk Van Heuven

Ook bij machtigingen tot het uitvoeren van werken aan waterlopen stelt de Raad van State zich terughoudend op

De Raad van State sprak zich als volgt uit over het aangewreven motiveringsgebrek tegen de belssing van een deputatie houdende het verlenen van een machtiging aan een gemeente tot het uiitvoeren van werken aan een waterloop:

"Het behoort niet tot de bevoegdheid van de Raad van State zijn beoordeling van de noodzakelijke werken om een vlotte afvoer van de waterloop te verzekeren, in de plaats te stellen van die van de bevoegde administratieve overheid. Hij is in de uitoefening van zijn wettigheidstoezicht op een voor hem aangevochten machtiging enkel bevoegd om na te gaan of de bevoegde overheid bij het nemen van die beslissing is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond ervan in redelijkheid tot het besluit is kunnen komen dat de gemachtigde werken moeten worden toegestaan.
(...)

De beweringen van de verzoekster in verband met “de overtollige oeverbreedte” die “manifest onverantwoord” is en het doden van “het ecologisch leven in de waterloop” geven enkel blijk van een andere overtuiging dan die van de machtigende overheid, wat op zich echter niet aannemelijk maakt dat deze laatste kennelijk onredelijk heeft gehandeld door de machtiging te verlenen".

Referentie: RvS nr. 220.540, 10 september 2012 (nog niet gepubliceerd)

Deel dit artikel