Kortrijk
Bewolkt
13° - 19°
Antwerpen
Regen
13° - 19°
Blog
Blog
09 mei 2012  | Publius

Nieuwe voorwaarden inzake benzinedampterugwinning voor benzinestations in Brussel

Een besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 april 2012 wijzigt het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 januari 1999 tot vaststelling van de uitbatingsvoorwaarden voor benzinestations. Het wijzigingsbesluit is op 8 mei 2012 in het Belgisch Staatsblad verschenen, datum waarop het ook in werking is getreden.Het wijzigingsbesluit zet de Europese richtlijn 2009/126/EG van 21 oktober 2009 inzake fase II-benzinedampterugwinning tijdens het bijtanken van motorvoertuigen om voor wat betreft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.De nieuwe regels inzake benzinedampterugwinning maken een onderscheid tussen bestaande en nieuwe benzinestations. Bestaande benzinestations zijn gebouwd of beschikken over een stedenbouwkundige vergunning, een milieuvergunning dan wel een exploitatievergunning vóór 1 januari 2012. Nieuwe benzinestations zijn gebouwd of hebben een dergelijke vergunning verkregen op of ná 1 januari 2012.Alle nieuwe benzinestations, en alle bestaande benzinestations die uitgebreid worden vernieuwd, moeten worden voorzien van een fase II-benzinedampterugwinningssysteem wanneer:- het feitelijke of het voorziene debiet van het benzinestation meer dan 500 m³ per jaar bedraagt;- het feitelijke of het voorziene debiet van het benzinestation meer dan 100 m³ per jaar bedraagt en het benzinestation gelegen is onder permanente woon- of werkruimten.Alle bestaande benzinestations met een debiet van meer dan 3.000 m³ moeten uiterlijk op 31 december 2018 voorzien zijn van een fase II-benzinedampterugwinningssyteem.Het debiet van een benzinestation wordt gedefinieerd als “de grootste totale jaarhoeveelheid benzine van de drie afgelopen jaar die uit mobiele tanks aan een benzinestation wordt geleverd”.Benzinestations die uitsluitend in verband met de vervaardiging en aflevering van nieuwe motorvoertuigen worden gebruikt, moeten niet worden voorzien van een fase II-benzinedampterugwinningssysteem.Een fase II-benzinedampterugwinningssysteem is “apparatuur die bedoeld is om benzinedamp die uit de brandstoftank van een motorvoertuig ontsnapt tijdens het tanken in een benzinestation, terug te winnen en waarmee die benzinedamp naar een opslagtank bij het benzinestation wordt gevoerd of terug naar de benzinepomp om te worden verkocht”.Het fase II-benzinedampterugwinningssysteem van benzinestations onderworpen aan de verplichting om daarin te voorzien, moet een benzinedampafvangrendement van ten minste 85% bereiken en moet door de producent gecertificeerd zijn in overeenstemming met de relevante Europese technische normen of typegoedkeuringsprocedures als bedoeld in artikel 8 van richtlijn 2009/126/EG of, bij gebrek aan dergelijke normen of procedures, in overeenstemming met de relevante federale normen. De damp-benzineverhouding bedraagt minstens 0,95 en niet meer dan 1,05.Na de plaatsing maar vóór de inwerkingtreding van het fase II-benzinedampterugwinningssysteem moet door een erkend studiebureau gecontroleerd worden of het beantwoordt aan de voorschriften van het besluit. Nadien moet het fase II-benzinedampterugwinningssysteem jaarlijks een onderhoudsbeurt ondergaan door een bevoegd deskundige. Ook het benzinedampafvangrendement moet jaarlijks nagegaan worden door een erkend studiebureau. Wanneer een automatisch bewakingssysteem van het fase II-benzinedampterugwinningssysteem is geïnstalleerd, dat zelf jaarlijks een onderhoudsbeurt moet ondergaan door een bevoegd deskundige, volstaat een controle van het benzinedampafvangrendement van het fase II-benzinedampterugwinningssysteem door een erkend studiebureau eens om de 3 jaar.Elke uitbater van een benzinestation die een fase II-benzinedampterugwinningssysteem heeft geïnstalleerd, moet bij dit station of in de buurt van de benzinepomp een uithangbord, zelfklever of een andere melding aanbrengen waarmee de consumenten hiervan op de hoogte worden gebracht.

Deel dit artikel