Kortrijk
Regen
4° - 8°
Antwerpen
Regen
5° - 10°
Blog
Blog
08 oktober 2013  | Dirk Van Heuven

Nieuwe informatieplicht voor onroerendgoedtransacties binnen overstromingsgevoelig gebied

In het Belgisch Staatsblad van 1 oktober 2013 het decreet van 19 juli 2013 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid gepubliceerd. Het wijzigingsdecreet treedt in werking vanaf 11 oktober 2013.

Belangrijke wijzigingen zijn:

- de onderlinge afstemming van de planningscycli op stroomgebied- (Maas en Schelde) en bekkenniveau (bv. Dender en Demer); voortaan vallen de planningscycli samen.
- de integratie van het deelbekkenniveau in het bekkenniveau.
- de afschaffing van de Waterschappen.
- de toevoeging van het begrip ‘afgebakende oeverzone’

Tevens wordt een informatieplicht ingevoerd over de ligging van een onroerend goed in overstromingsgevoelig gebied.

Deze informatieplicht geldt zowel voor vastgoedmakelaars, notarissen als voor eigenaars van een pand of grond. Ze start al bij de publiciteit over het onroerend goed en dient via een waterparagraaf ook opgenomen te worden in de verkoopovereenkomst en de authentieke akte.

Doordat de kans op een overstroming niet overal even groot is wordt er een onderscheid gemaakt tussen 'effectief overstromingsgevoelige gebieden' en 'mogelijk overstromingsgevoelige gebieden'. Effectief overstromingsgevoelige gebieden liepen recent nog onder water of modellen geven aan dat het er om de 100 jaar of frequenter overstroomt. Mogelijk overstromingsgevoelige gebieden overstromen uitsluitend bij heel extreme weersomstandigheden of bij een defect aan de waterkering, zoals een dijkbreuk.

Ook voor vastgoed in afgebakende overstromingsgebieden en afgebakende oeverzones geldt voortaan deze informatieplicht. Het gaat hierbij bijna altijd om zachte bestemmingen, meestal niet om bouwgronden.
Verwar overstromingsgevoelige gebieden echter niet met risicozones voor overstromingen. De federale regering bakende de risicozones voor overstromingen af in het kader van de natuurrampenverzekering. Zo is een verzekeringspremie duurder voor een woning die in een risicozone ligt, of kan een verzekeraar een polis voor waterschade weigeren. In deze zones geldt al langer een informatieplicht.

Om te vernemen of een pand of grond in overstromingsgevoelig gebied of in een risicozone voor overstromingen ligt, kan men terecht op www.watertoets.be. Risicozones voor overstromingen zijn donkerblauw gekleurd op de kaart, effectief overstromingsgevoelige gebieden midden-blauw en mogelijk overstromingsgevoelige gebieden lichtblauw. Hier kan men de overheidsfolder raadplegen.

Bronnen: Berichten CIB, http://online.agoria.be/AO.wsc/Decreet-integraal-waterbeleid-gewijzigd
http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/informatieplicht

Deel dit artikel