Kortrijk
Bewolkt
15° - 25°
Antwerpen
Bewolkt
18° - 26°
Blog
Blog
04 juli 2023  | Pieterjan Seurynck

Is de uitbreiding bevoegdheden van Raad voor Vergunningsbetwistingen grondwettig?

Op 15 februari 2023 heeft de afdeling Wetgeving van de Raad van State verstrekt over het voorontwerp van decreet ‘tot wijziging van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009, het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges en het decreet van 25 april 2014 betreffende complexe projecten, wat betreft de uitbreiding van de rechtsmacht van de Raad voor Vergunningsbetwistingen’.

Het voorontwerp van decreet heeft tot doel om het contentieux voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen uit te breiden. Het gaat met name om de volgende jurisdictionele beroepen:

- beroepen tegen besluiten tot definitieve vaststelling van gewestelijke, provinciale en gemeentelijke ruimtelijk uitvoeringsplannen
-beroepen tegen besluiten tot definitieve vaststelling van gewestelijke, provinciale en gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen
- beroepen tegen definitieve voorkeursbesluiten en projectbesluiten inzake complexe projecten

Deze beroepen worden op heden behandeld door de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, die haar bevoegdheid ontleent aan artikel 14, §1 RvS-Wet.

In het advies stelt de afdeling Wetgeving o.m. dat de voorgestelde regeling niet voldoet aan de vereisten voor de uitoefening van de impliciete bevoegdheden op basis van artikel 10 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 'tot hervorming der instellingen'. Meer bepaald zou niet zijn voldaan aan het noodzakelijkheidsvereiste, dewelke stelt dat de gemeenschappen en gewesten in het kader van de uitoefening van hun eigen bevoegdheden een doelstelling nastreven die zij slechts kunnen bereiken door in hun decreet (of ordonnantie) bepalingen op te nemen die in beginsel tot de bevoegdheid van de federale overheid behoren. In het voorontwerp werd aangegeven dat de bevoegdheidsuitbreiding de vertraging in de realisatie van investeringsprojecten wenste tegen te gaan.

Hogergenoemd argument kond de afdeling Wetgeving niet overtuigen. Ondanks het negatieve advies heeft de Vlaamse Regering op 26 mei 2023 besloten het ontwerp alsnog in te dienen bij het Vlaams Parlement.

Het zal wellicht het Grondwettelijk Hof zijn die zal beslissen.

Deel dit artikel