Kortrijk
Bewolkt
15° - 23°
Antwerpen
Bewolkt
18° - 25°
Blog
Blog
22 maart 2024  | Deborah Smets

Dan toch een opkomstplicht voor Europese verkiezingen voor 16- en 17-jarigen

Als tegenstander van de opkomstplicht voor verkiezingen diende de verzoekende partij in voorliggende procedure een vordering tot schorsing en vernietiging van artikel 13 van de wet van 25 december 2023. Er werd een schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet opgeworpen omdat alleen de meerderjarige kiezers verplicht zijn om deel te nemen aan de stemming.

Middels het arrest van 21 maart 2024 met nummer 35/2024 erkent het Grondwettelijk Hof de miskenning van het gelijkheidsbeginsel. In de overwegingen B.8-B.15 zet het Hof haar redenering nader uiteen. Onder andere de volgende overwegingen leidden tot het oordeel van het Hof:

'Uit de parlementaire voorbereiding blijkt dat de wetgever de stemplicht voor de 16- en 17-jarigen heeft afgewezen wegens de bijzondere rechtspositie van minderjarigen, enerzijds, en omwille van de doelstelling om geen ongewenste druk te creëren ten aanzien van die jongeren, maar te voorzien in een stimulerende overgangsfase van niet-verplichte stemming, anderzijds.

De voormelde verantwoording lijkt evenwel geen dwingend motief van algemeen belang te vormen dat een verschil in behandeling van de kiezers naargelang zij meerderjarig of minderjarig zijn, en dat in het licht van een wezenlijk kenmerk van het stemrecht, kan rechtvaardigen. Het verplichte karakter van de stemming lijkt overigens geen beletsel te vormen voor de verwezenlijking van de doelstellingen van de wetgever.'

Ten gevolge van de schorsing van artikel 13 van de wet van 25 december 2023 zijn de jongeren ouder dan 16 jaar verplicht om op 9 juni 2024 deel te nemen aan de stemming voor de verkiezingen van het Europees Parlement.

Het integrale arrest leest u hier.

Deel dit artikel