Kortrijk
Regen
2° - 12°
Antwerpen
Bewolkt
4° - 12°
Blog
Blog
11 april 2013  | Dirk Van Heuven

Gemeente kan nu gemakkelijk zelf in rechte optreden

Tot voor kort bepaalde artikel 193 Gemeentedecreet:

'Het college van burgemeester en schepenen beslist tot het optreden in rechte namens de gemeente.

De gemeenteraad kan echter beslissen om deze bevoegdheid in de plaats van het college uit te oefenen. In de gevallen waarin een lid of meerdere leden van het college van burgemeester en schepenen betrokken zijn in de zaak, beslist de gemeenteraad.'

Artikel 20, § 3 van het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het Gemeentedecreet bepaalt echter:

'Artikel 193 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 4 maart 2008, wordt vervangen door wat volgt : « Art. 193. § 1. Het college van burgemeester en schepenen vertegenwoordigt de gemeente in gerechtelijke en buitengerechtelijke gevallen en beslist om op te treden in rechte namens de gemeente.

De gemeenteraad kan beslissen om deze bevoegdheden in de plaats van het college uit te oefenen. Wanneer een lid van het college zich bevindt in een situatie als beschreven in artikel 27, § 1, 1°, oefent de gemeenteraad deze bevoegdheden uit.
§ 2. Het college of, in voorkomend geval, de gemeenteraad kan hetzij een lid van het college, hetzij een personeelslid, hetzij een advocaat aanwijzen om namens de gemeente te verschijnen in rechte. '.'

Het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2012 (betreffende de inwerkingtreding van diverse bepalingen van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en van het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en betreffende de uitvoering van artikel 308 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005) bepaalde over de inwerkingtreding van het decreet van 29 juni 2012:

'Art. 2. Artikel 24 en 68 van het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 treden in werking op de dag van de bekendmaking van dit besluit in het Belgisch Staatsblad.

De volgende bepalingen van het voormelde decreet treden in werking op 1 januari 2013 :
(...)
5° artikel 19 tot en met 23'


Bijgevolg kan vanaf 1 januari 2013 een lid van het college of de gemeenteraad gemandateerd worden om voor dit orgaan – en dus ook de gemeente – te verschijnen in rechte. (Bemerk dat de Vlaamse Codex ten onrechte aangeeft dat het nieuwe artikel 193 nog niet in werking is getreden. O.m. Jura geeft dit wel correct aan.)

Koen Vanwinckelen ('Het Gemeentedecreet weerom aangepast: een overzicht van de wijzigingen ingevolge het decreet van 29 juni 2012, RW 2012-13, 1082-1096, randnummer 40) schrijft:

'Het Gemeentedecreet regelde niet uitdrukkelijk wie de gemeente vertegenwoordigt bij eventuele procesvoering.Derhalve kon de gemeente alleen in rechte verschijnen door het daartoe bevoegde orgaan, namelijk het college. Dit zou zelfs voltallig moeten optreden wegens het collegiaal karakter van dit orgaan. Uiteraard daargelaten de verschijning bij advocaat, rees dan ook de vraag of de gemeente geldig kon verschijnen bij wege van een lid van het college of een ambtenaar van de gemeente, die daartoe door het college een opdracht heedt ontvangen. Art. 20, § 3 Wijzigingsdecreet beantwoordt deze vraag en bepaalt uitdrukkelijk dat het college van burgemeester en schepenen of, in voorkomend geval, de gemeenteraad hetzij een lid van het college, hetzij een personeelslid, hetzij een advocaat kan aanwijzen om namens de gemeente in rechte te verschijnen.

Tevens wordt in het nieuwe art. 193 Gemeentedecreet bevestigd dat de bevoegdheden van het college en de gemeenteraad om de gemeente te vertegenwoordigen en in
rechte op te treden zowel in gerechtelijke als buitengerechtelijke gevallen gelden. Deze bevoegdheden zijn niet vatbaar voor delegatie (art. 43, § 2, 17° en art. 57, § 3, 9° Gemeentedecreet).'

Deel dit artikel