Kortrijk
Bewolkt
12° - 21°
Antwerpen
Bewolkt
13° - 21°
Blog
Blog
08 maart 2011  | Publius

Geen belang tot vernietiging van een toegewezen, maar niet tenuitvoergelegde overheidsopdracht

In het arrest nr. 210.376 van 13 januari 2011 oordeelde de Raad van State dat een inschrijver geen belang heeft bij de vernietiging van een gunningsbeslissing waarbij een overheidsopdracht wordt toegewezen aan een andere inschrijver, indien de oprdacht nooit is uitgevoerd en nooit zal worden uitgevoerd.

De Raad van State diende zich uit te spreken over een annulatieberoep tegen de gunning van een opdracht voor de levering van meubilair door de Nationale Loterij. Na het indienen van de memorie van wederantwoord, laat de raadsman van de Nationale Loterij aan de Raad weten dat “de NV Nationale Loterij, en [de begunstigde inschrijver] die de overheidsopdracht voor het aankopen van vast meubilair voor de verkooppunten kreeg toegewezen besloten hebben om af te zien van deze overheidsopdracht”. De gunningsbeslissing wordt echter niet ingetrokken.

Dit volstaat volgens de Raad van State om de verzoekende partij haar belang bij de nietigverklaring te ontnemen:

"Het belang van een verzoekende partij om bij de Raad van State een beslissing inzake de toewijzing van een overheidsopdracht te bestrijden, bestaat er idealiter in opnieuw op zijn minst kans te maken om die opdracht toegewezen te krijgen en die zelf uit te voeren.

Er dient vastgesteld te worden dat de toegewezen opdracht geen uitvoering heeft gehad noch zal hebben. Weliswaar is de bestreden beslissing niet ingetrokken en dus niet uit de rechtsorde verdwenen, niettemin heeft verwerende partij definitief van de uitvoering afgezien. Dit is niet zonder gevolgen voor het belang van verzoekende partij.

Verzoekende partij zal immers in geen enkel geval opnieuw op zijn minst kans maken om de opdracht toegewezen te krijgen.

Het beroep is in de concrete omstandigheden van de zaak onontvankelijk bij gebrek aan actueel belang.

Gelet op de beslissing van de verwerende partij om geen uitvoering te geven aan de opdracht dienen de kosten van het beroep ten laste van de verwerende partij gelegd te worden".

Enkele bedenkingen:

- de Raad aanvaardt niet het "gekwalificeerd moreel nadeel" dat de verzoekende partij inroept om haar belang te schragen
-door het niet uitvoeren van een toegewezen opdracht maakt de aanbestedende overheid de gunningsbeslissing onaanvechtbaar voor de Raad van State zonder ze te moeten intrekken (= fouterkenning)
-de inschrijver aan wie de opdracht was toegewezen heeft bij de niet-uitvoering van de opdracht in principe recht op een burgerrechtelijke vergoeding
-ook de inschrijver die zich gegriefd voelt door de gunningsbeslissing zal zich nog kunnen wenden tot de gewone hoven en rechtbanken, maar zal zich voor het bekomen van een schadevergoeding dus niet kunnen beroepen op een vernietigingsarrest van de Raad van State
- de verjaring van de vordering voor de gewone hoven en rechtbanken zal niet worden gestuit door het beroep bij de Raad van State. Dergelijke stuiting treedt enkel op wanneer de Raad van State de bestreden beslissing vernietigt ...

Deel dit artikel