Kortrijk
Regen
4° - 8°
Antwerpen
Regen
5° - 10°
Blog
Blog
01 februari 2012  | Publius

Energieaudit verplicht voor vestigingen die veel energie gebruiken

Met een besluit van 15 december 2011 van de Brusselse Hoofdstedelijke regering betreffende een energieaudit voor vestigingen die veel energie verbruiken (BS 30 januari 2012) dient elke aanvraag van milieuvergunning van klasse 1A of 1B, van milieuvergunning van
klasse 2 die uitgaat van een publiekrechtelijk rechtspersoon of die betrekking
heeft op handelingen en werken van openbaar nut, alsook elke aanvraag van
verlenging of vernieuwing van deze milieuvergunningen die betrekking hebben op
een vestiging die een of meer gebouwen omvat met een niet voor huisvesting
bestemde oppervlakte groter dan 3 500 m2, vergezeld te zijn van een energieaudit. Deze verplichting geldt vanaf 31 juli 2012.

Dit geldt niet, wanneer de aanvraag:
- gebonden is aan een EPB-voorstel voor nieuwe gebouwen of zware renovaties
volgens de ordonnantie van 7 juni 2007 betreffende de energieprestatie en het
binnenklimaat van gebouwen
- betrekking heeft op een onderneming die
afhangt van de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten zoals
gedefinieerd in de ordonnantie van 31 januari 2008 tot vaststelling van een
regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten en met betrekking tot de
flexibiliteitsmechanismen van het protocol van Kyoto
- betrekking heeft op een gebouw waarvan het energieverbruik per m2 oppervlakte van het
beschermd volume lager ligt dan de in de bijlage vastgelegde grenswaarden bij
een genormaliseerd klimaat en een normale bezetting.

De energieaudit dient een actieplan te bevatten. Dit plan dient jaarlijks bijgewerkt te worden.

Deel dit artikel