Kortrijk
Bewolkt
12° - 21°
Antwerpen
Bewolkt
13° - 21°
Blog
Blog
09 september 2012  | Publius

Brusselse regering keurt waterbeheersplan goed

Bij besluit van 12 juli 2012, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 5 september 2012, heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering het waterbeheersplan voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest goedgekeurd.Het Brussels waterbeheersplan geeft uitvoering aan de Ordonnantie van 20 oktober 2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid (Kaderordonnantie Water), dat zelf de Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 23 oktober 2000 tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid (Kaderrichtlijn Water 2000/60/EG) heeft omgezet voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.Het waterbeheersplan draagt enerzijds bij tot de opstelling van een (al dan niet internationaal) beheersplan voor het internationale stroomgebiedsdistrict van de Schelde en preciseert anderzijds de beheersintenties voor de ontwikkeling van een geïntegreerd waterbeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.Een belangrijk onderdeel van het waterbeheersplan is het zgn. maatregelenprogramma in de bijlage ervan dat concrete acties vastlegt om de milieudoelstellingen van de Kaderrichtlijn Water 2000/60/EG en de Kaderordonnantie Water te bereiken (in hoofdzaak het bereiken van een zgn. “goede toestand” van de geïdentificeerde waterlichamen). Hoewel het waterbeheersplan in wezen een politiek document is, vormt het erin opgenomen maatregelenprogramma het kader voor maatregelen die zullen worden genomen om tot een “goede toestand” van de waterlichamen te komen, zoals o.m. nieuwe regelgeving en herziening van bestaande regelgeving en wijziging van milieukwaliteitsnormen en vergunningsvoorwaarden.

Deel dit artikel