Kortrijk
Bewolkt
13° - 19°
Antwerpen
Regen
13° - 19°
Blog
Blog
29 november 2010  | Dirk Van Heuven

Afschaffing bindend advies inzake onroerend erfgoed niet strijdig met de milieu standstill-bepaling

In het arrest van 25 november 2010 (133/2010, zie reeds hieronder) van het Grondwetteijk rees tevens de vraag of de opheffing van de verplichting ten aanzien van de Brusselse Regering om een beschermingsprocedure in te stellen wanneer de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen een gunstig advies heeft uitgebracht over een aanvraag tot bescherming, het standstill-beginsel inzake de bescherming van het leefmilieu vervat in artikel 23 Grondwet schendt.

Opvallend is dat het Grondwettelijk Hof het begrip leefmilieu zoals bedoeld in artikel 23 Grondwet ruim lijkt te interpreteren en ook de bescherming van het onroerend erfgoed hieronder lijkt te vallen. De bescherming van het leefmilieu omvat dus klaarblijkelijk ook de bescherming van het onroerend erfgoed.

Het Grondwettelijk Hof besloot na een onderzoek in concreto echter dat de standstill-bepaling niet geschonden wordt omdat de opheffing van het bindend advies in casu niet leidt tot een aanzienlijke vermindering van het beschermingsniveau van het leefmilieu.

Volgende elementen werden hierbij in rekening gebracht:
- de regering kan voortaan ook andere instanties en besturen raadplegen vooraleer uitspraak te doen over de opportuniteit
- de regering is voortaan gehouden binnen een termijn een beslissing te nemen
- de beslissing van de regering tot het niet instellen van een beschermingsprocedure moet gemotiveerd worden
- wanneer de regering geen beschermingsprocedure instelt, kan het voorwaarden opleggen om een stedenbouwkundig attest of vergunning te bekomen teneinde elementen van dat goed te behouden en te valoriseren
- tegen de beslissing tot weigering kan een beroep tot nietigverklaring ingesteld worden bij de Raad van State

Deel dit artikel