Kortrijk
Bewolkt
13° - 19°
Antwerpen
Regen
13° - 19°
Blog
Blog
28 juli 2015  | Dirk Van Heuven

Wie is bevoegd om de fusie van gemeente & OCMW te regelen?

Het is de bedoeling om de volledige integratie tussen gemeente & ocmw te regelen tegen 1 januari 2019. Daarvoor moeten tal van federale en gewestelijke wetten, decreten en besluiten gewijzigd worden.

Op het veld is er de zenuwachtigheid en vooral de vraag of een en ander nog tijdig geregeld kan worden. De omstandigheid dat er geen duidelijkheid is over wie bevoegd is, de federale dan wel de gewestelijke overheid om een en ander te regelen, maakt de zaken er zeker niet gemakkelijker op.

Lees hierover het antwoord van federale minister Borsus van 17 juni 2015 op diverse parlementaire vragen (p. 23 e.v.):

'Mevrouw de voorzitter, collega’s, zoals ik al heb gepreciseerd in antwoord op vorige vragen over dit delicate onderwerp, begrijp ik natuurlijk dat de steden, de gemeenten, de OCMW’s en u snel verduidelijking willen in dit gevoelige dossier. Het gaat echter om een complex dossier dat een minutieuze voorbereiding, een grondige juridische analyse en, in voorkomend geval, een zekere politieke arbitrage vergt.

De bedoeling van de beoogde wetswijziging vanuit federaal perspectief is om de wetgeving aan te passen om de integratie van de OCMW’s in de steden of gemeenten mogelijk te maken. Zoals u weet,heb ik hierover verschillende studies en adviezen besteld.
Volgens de studies waarover ik beschik, is het niet mogelijk om de bevoegdheid om de gemeenten en
OCMW’s toe te staan te fuseren gewoon naar de deelgebieden over te hevelen. Wél kan de federale overheid de fusie via een gewone wet toestaan of zelfs opleggen.
Een bijzondere wet zou echter nodig zijn voor een bepaald aantal faciliteitengemeenten van ons land. De analyses verschillen echter wat betreft de perimeter van de faciliteitengemeenten waarvoor eenbijzondere wet noodzakelijk zou zijn, met name wat het aantal betrokken gemeenten betreft. Op basis van de studies waarover ik beschik, en naar aanleiding van het mandaat dat het kernkabinet mijtoevertrouwt, zal ik over twee weken een voorstel formuleren aan het kernkabinet en aan de regering om tot een methodologie van beslissing te komen in dit dossier'.

Deel dit artikel