Kortrijk
Bewolkt
11° - 22°
Antwerpen
Bewolkt
12° - 23°
Blog
Blog
28 oktober 2013  | Dirk Van Heuven

Welke brandveiligheidsnormen zijn van toepassing op tijdelijke constructies ?

Deze vraag stelde zich naar aanleiding van een zogenaamde vervangingstent, dit is een tent die wordt opgesteld terwijl er verbouwingswerken worden gevoerd in het hoofdgebouw (van bedrijf, een school, een winkel, ......).

Wij hebben hierover een interpretatieve vraag gesteld aan de algemene directie Veiligheid en Preventie ADVP van de Federale Overheid die daarop als volgt heeft geantwoord :

'Tijdelijke gebouwen vallen niet onder het toepassingsgebied van de Basisnormen als zij de volgende 3 kenmerken hebben:

- zij worden voor een welbepaalde duur opgericht;
- zij hebben een specifieke vervangingsfunctie (zij vervangen een bepaald ander gebouw tijdens bouw of verbouwing en gaan daarna weg);
- het tijdelijk karakter is niet periodiek (het gebouw wordt bijv. niet jaarlijks terug geplaatst zoals een tent over een tennisterrein).

Dit betekent ook als de termijn van het tijdelijk karakter niet gekend is, het gebouw niet als tijdelijk is te beschouwen en de Basisnormen wel van toepassing zijn (bijv. een school met een acuut gebrek aan klaslokalen plaatst “tijdelijke” containerklassen die er dertig jaar later nog staan).'

Het hoeft weinig betoog dat tenten van nature niet of toch zeer moeilijk kunnen beantwoorden aan de brandveiligheidsnormen die gelden voor gebouwen.
In heel wat steden en gemeenten zijn er dan ook specifieke brandveiligheidsnormen in gemeentelijke verordeningen voor tijdelijke constructies of voor publieke evenementen van tijdelijke aard, daar waar het KB van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffingsgevaar waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen, niet toepasselijk is.

Sommige gemeenten relateren evenwel het toepassingsgebied van dergelijke verordeningen aan het al dan niet onderworpen zijn aan de stedenbouwkundige vergunningsplicht in de zin van artikel 7 van het Vrijstellingsbesluit van 16 juli 2010 (waardoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is voor tijdelijke constructies waarvan een maximale duur van 90 dagen per jaar niet wordt overschreden). Dit zou dan betekenen dat een stedenbouwkundige vergunningsplichtige vervangingstent die er meer dan 90 dagen staat, maar niet de bedoeling heeft om te blijven staan, noch aan de brandveiligheidsnormen van het gemeentelijk reglement, noch aan de basisnormen van het federale KB van 7 juli 1994 valt.

Het is wenselijk dat de gemeenten hun verordeningen hierop nakijken en aanpassen.

Ref. Antwoord op vraag van interpretatie door algemene directie Veiligheid en Preventie ADVP van 25 oktober 2013 (PUB 5004425)

Deel dit artikel