Kortrijk
Bewolkt
12° - 21°
Antwerpen
Bewolkt
13° - 21°
Blog
Blog
28 juli 2010  | Publius

Vlaams decreet laat parkeerbedrijven gegevens foutparkeerders opvragen

Het Vlaamse decreet van 9 juli 2010 houdende de invordering van parkeerheffingen door parkeerbedrijven geeft parkeerbedrijven (opnieuw) de mogelijkheid om rechtstreeks de gegevens van foutparkeerders op te vragen.

De wet van 22 februari 1965 waarbij aan de gemeenten wordt toegestaan parkeergeld op motorrijtuigen in te voeren werd de voorbije jaren meermaals gewijzigd. Deze wet bepaalt uitdrukkelijke dat de gemeenteraad parkeerretributies of -belastingen kan instellen of parkeergelden kan bepalen in het kader van concessies of beheersovereenkomsten over het parkeren op de openbare weg.

Omdat het voor parkeerbedrijven omslachtig was om via de gemeente(ontvanger) de identiteitsgegevens van foutparkeerders op te vragen, voegde de programmawet van 22 december 2008 volgend artikel toe:

"Met het oog op de inning van de in artikel 1 bedoelde retributies, belastingen of parkeergelden, zijn de steden en gemeenten en haar concessiehouders en de autonome gemeentebedrijven gemachtigd om de identiteit van de houder van de nummerplaat op te vragen bij de overheid die belast is met de inschrijving van de voertuigen in overeenstemming met de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer."

Op deze wijze konden de parkeerbedrijven die de controles uitvoeren rechtstreeks de gegevens opvragen bij de D.I.V.

Gewestelijke bevoegdheid

Op 25 mei 2010 vernietigde het Grondwettelijk Hof deze bepaling.In arrest nr. 2010/59 oordeelde het Hof dat niet de federale overheid, maar de gewesten bevoegd zijn om hieromtrent regels vast te leggen.

Hersteldecreet

Het decreet van 9 juli 2010 voert een gelijkaardige bepaling in:

"Met het oog op het innen van de parkeerretributies of -belastingen kunnen concessies of beheersovereenkomsten worden afgesloten.
De Vlaamse Regering, de steden en de gemeenten en hun concessiehouders en de gemeentelijke verzelfstandigde agentschappen zijn gemachtigd om de identiteit van de houder van de nummerplaat op te vragen bij de overheid die belast is met de inschrijving van de voertuigen in overeenstemming met de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer."

Opnieuw worden concessiehoudende parkeerbedrijven toegelaten om rechtstreeks de identiteit van de foutparkeerders op te vragen.

Net zoals in de federale regelgeving, komt de parkeerretributie of -belasting ten laste van de houder van de nummerplaat van het fout geparkeerde voertuig.

Het decreet treedt in werking in werking op 5 augustus 2010.

Deel dit artikel