Kortrijk
Bewolkt
13° - 19°
Antwerpen
Regen
13° - 19°
Blog
Blog
01 april 2011  | Publius

Verzachtende omstandigheden van toepassing bij administratieve sancties

In het hieronder reeds vermelde arrest van 30 maart 2011 (44/2011) diende het Hof zich eveneens uit te spreken over de vraag of een administratief bestuur bij het opleggen van een administratieve sanctie toepassing moet maken va de verzachtende omstandigheden van artikel 85 Strafwetboek.

Het Hof oordeelde dat dit weldegelijk het geval is.

"B.32.2. Het is evenwel niet redelijkerwijs verantwoord om de persoon aan wie een dergelijke sanctie wordt opgelegd, de maatregel te ontzeggen die het bestuur in staat zou stellen rekening te houden met de verzachtende omstandigheden, waardoor het bedrag van de geldboete kan worden verminderd tot onder het bij de ordonnantie vastgestelde minimumbedrag, terwijl die persoon de toepassing van artikel 85 van het Strafwetboek zou kunnen genieten indien hij voor hetzelfde misdrijf voor de correctionele rechtbank zou verschijnen."

Het Hof lijkt hier dus een opening te laten om de bepalingen van Boek I van het Strafwetboek niet alleen van toepassing te verklaren op klassieke strafsancties, maar ook op administratieve sancties die een straf uitmaken in de zin van artikel 6 EVRM.

Dit kan een belangrijk precedent worden in vele materies.

Meer info: jvanpraet@publius.be
Zie ook J.Vanpraet, "Dubbele bestraffing voor dezelfde feiten op basis van eenwet en een decreet: over de bevoegdheidsverdeling,administratieve sancties en het beginsel «non bis in idem", RW 2008-2009, 514

Deel dit artikel