Kortrijk
Regen
4° - 8°
Antwerpen
Regen
5° - 10°
Blog
Blog
17 september 2012  | Dirk Van Heuven

Sluitingsbevoegdheid in Drugswet slechts mogelijk bij grove schendingen van de drugswetgeving

Zo oordeelt in ieder geval de Raad van State, in een arrest uitgesproken bij uiterst dringende noodzakelijkheid.:

“In de memorie van toelichting is immers ook en wel degelijk, zoals verzoekster beweerde, te lezen dat gelet op het advies van de afdeling Wetgeving van de Raad van State en op de niet onaanzienlijke impact van de sluitingsmaatregel “de toepassing ervan voorbehouden [moet] blijven tot een beperkt aantal grove schendingen van de drugwetgeving.” (Parl.St. Kamer, 2005-2006, 2518/001, 46). Dat wordt in de Kamercommissie voor de justitie door de minister van Justitie uitdrukkelijk bevestigd waar zij toelicht: “Dit artikel is derhalve een bepaling waarvoor [de minister] de volle verantwoordelijkheid opneemt, ook al zal de toepassing ervan moeten worden beperkt tot de ernstige schending van de drugswetgeving” (Parl.St. Kamer, 2005-2006, 2518/021, 27).

Vooralsnog leidt de Raad van State hieruit af dat er niet alleen ernstige aanwijzingen moeten zijn van de in artikel 9bis bedoelde illegale activiteiten, maar dat die illegale activiteiten ook zelf een zeker gewicht moeten vertonen.”

(...)

“Deze loutere aanwezigheid in verzoeksters’ restaurant van personen die politioneel voor drugshandel gekend zijn, beantwoordt op het eerste gezicht niet aan de door het artikel 9bis beoogde, voldoende zwaarwichtige, illegale activiteit met betrekking tot de verkoop, aflevering of vergemakkelijking van het gebruik van verdovende middelen en psychotrope stoffen die de openbare veiligheid en rust in het gedrang brengt. Laat staan nog dat die aanwezigheid – als zodanig – kan volstaan opdat wordt aangenomen, zoals de bestreden beslissing in navolging van het bestuurlijk verslag van 7 mei 2012 van de commissaris van politie doet, dat er in verzoeksters’ inrichting drugs verhandeld worden, dat dan men er zich kan bevoorraden van drugs en dat er op grote schaal transacties van heroïne en cocaïne doorgaan.”

Referentie: RvS nr. 219.623, 5 juni 2012 (pub503589)

Deel dit artikel