Kortrijk
Bewolkt
13° - 19°
Antwerpen
Regen
13° - 19°
Blog
Blog
10 juli 2011  | Publius

Samenstelling Interministerieel Comité voor de Distributie inzake handelsvestigingen strijdig met de bevoegdheidsverdelende regels?

In een arrest van 7 juli 2011 (126/2011) diende het Grondwettelijk Hof zich uit te spreken over de vraag of de aanwezigheid van de gewestelijke minister van Economie in het Interministerieel Comité voor de Distributie strijdig is met de bevoegdheidverelende regels wanneer zonder aanwezigheid van die minister het aanwezigheids- en stemquorum niet zou zijn bereikt."

Het Hof oordeelde dat dit niet het geval is:

"B.7. Door alleen erin te voorzien dat het Comité bestaat uit vier federale ministers en één gewestminister, heeft de in het geding zijnde bepaling noch tot doel noch tot gevolg dat zij aan die laatste de verplichting oplegt deel uit te maken van het Comité. Zoals de Raad van State doet opmerken in het arrest waarin aan het Hof een vraag wordt gesteld, is de aanwezigheid van de gewestminister in het Comité van facultatieve aard.

De afwezigheid, tijdens een vergadering van het Comité, van twee van de vier federale ministers die lid zijn van dat Comité is een toevallige feitelijke omstandigheid die niet tot gevolg zou kunnen hebben het facultatieve karakter van de deelname van het betrokken gewest in het Comité te wijzigen.

Het Hof voegt hier echter nog aan toe:

"B.8. Indien eventueel ervan dient te worden uitgegaan dat de regels met betrekking tot het aanwezigheids- en stemquorum tot gevolg zouden kunnen hebben de aanwezigheid van de gewestminister in het Comité verplicht te maken, zou voor het overige dienen te worden vastgesteld dat die regels zijn ingesteld bij het voormelde koninklijk besluit van 12 april 2005 en dat het Hof bijgevolg niet bevoegd is om kennis ervan te nemen."

Meer info: jvanpraet@publius.be

Deel dit artikel