Kortrijk
Bewolkt
13° - 19°
Antwerpen
Regen
13° - 19°
Blog
Blog
28 juli 2012  | Dirk Van Heuven

Revolutionaire procedurele nieuwigheden bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen

Met decreet van 6 juli 2012 heeft de Vlaams Regering opnieuw de werking van de Raad voor Vergunningsbetwistingen gewijzigd.

Procedureel zijn alvast 2 nieuwe aspecten baanbrekend:

- de administratieve lus- de minnelijke schikking

De administratieve lus biedt aan de vergunningverlenende overheid de mogelijkheid om, in elke stand van het geding, de aangeklaagde onregelmatigheid te remediëren. Uiteraard betreft dit onregelmatigheden die in die stand van de procedure daadwerkelijk remedieerbaar zijn (men denke bijvoorbeeld aan een schending van de formele motiveringsplicht).

De Raad wordt ook de mogelijk geboden om, op gezamenlijk verzoek van de partijen of op eigen initiatief, bemiddelend op te treden door het aanduiden van een bemiddelaar. De bekrachtiging van een tot stand gekomen akkoord kan daarbij enkel door de Raad worden geweigerd als dit strijdig zou zijn met de openbare orde, de regelgeving of de stedenbouwkundige voorschriften.

Andere nieuwigheden zijn o.a. het voorzien in de sanctionering van een kennelijk onrechtmatig beroep en de mogelijkheid om, na uitdrukkelijk verzoek, de identiteit van natuurlijke personen die partij zijn bij het geding weg te laten.

Toepassing van de administratieve lus en de minnelijke schikking zullen enkel kunnen worden gemaakt op de beroepen die zijn ingediend na de datum van inwerkingtreding van het decreet.

De nieuwe procedure is op vandaag nog niet in werking getreden.


Jan Beleyn
Meindert Gees

Deel dit artikel