Kortrijk
Bewolkt
13° - 19°
Antwerpen
Regen
13° - 19°
Blog
Blog
05 november 2011  | Dirk Van Heuven

Omzendbrief BB 2011/4 legt grenzen aan de beslissingen die in 2012 door gemeenten, districten en provincies genomen kunnen worden

In het Belgisch Staatsblad van 3 november 2011 werd de omzendbrief BB 2011/4 "beslissingen tijdens het jaar van de gemeenteraads-, stadsdistrictsraads- en provincieraadsverkiezingen en gebruik van informatiemiddelen" gepubliceerd.

Deze omzendbrief is zo kort en krachtig dat we hem integraal publiceren:

"Aan de provinciegouverneurs
Ter kennisgeving aan :
- de colleges van burgemeester en schepenen;
- de voorzitters van de raden voor maatschappelijk welzijn;
- de leden van de deputaties van de provincieraden.

Op 14 oktober 2012 hebben de verkiezingen plaats voor de vernieuwing van de gemeenteraden, de stadsdistrictsraden en de provincieraden.
De gemeenteraden en provincieraden, zowel als de uitvoerende organen, behouden vanzelfsprekend hun volle bevoegdheid tot aan hun vernieuwing na de verkiezingen, maar het is een algemene regel van behoorlijk bestuur dat zij in het jaar van de verkiezingen de nodige voorzichtigheid in acht nemen.

Ik verzoek de provinciale, gemeentelijke en OCMW-overheden om in het jaar van de verkiezingen en tot aan de installatie van de nieuwe raden met de nodige omzichtigheid op te treden en in extremis geen beslissingen te nemen die het beleid van de nieuwe raden of de toekomstige ontwikkeling van de financiën nodeloos zouden verstoren.

Daarnaast verzoek ik de lokale en provinciale overheden met aandrang om inzake het gebruik van de gemeentelijke en provinciale informatiebladen of andere publicaties uitgaande van het bestuur, de nodige kiesheid aan de dag te leggen. Daartoe behoort ook de elektronisch beschikbaar gestelde informatie.

Deze informatiekanalen hebben tot doel de bevolking op een neutrale en objectieve wijze te informeren over de organisatie en de werking van de diensten en over de gemeentelijke of provinciale activiteiten. Het zijn officiële publicaties van de overheid en niet van een zittende meerderheid. Het gemeentelijk of provinciaal infoblad - of enige andere publicatie verspreid met financiële of andere middelen van de gemeente of provincie - mag dan ook niet politiek gekleurd zijn.

Een verstandig bestuur legt zichzelf ter zake uit eigen beweging strenge regels op. Een deontologisch correcte houding is bepalend voor het imago van het bestuur, zijn mandatarissen en voor de overheid in het algemeen.
In ieder geval is het niet mogelijk dat de leden van het college of de deputatie in het jaar van de verkiezingen, en zelfs daar buiten, gebruik makend van de informatiekanalen op een systematische wijze hun verwezenlijkingen van de afgelopen bestuursperiode op een rijtje plaatsen. Dat lijkt mij geen onafhankelijke redactionele bijdrage. Bij officiële overheidsinformatie moet elke schijn van partijdigheid worden geweerd.

Ik verzoek de gouverneurs de datum van publicatie van deze omzendbrief in het Belgisch Staatsblad te vermelden in het bestuursmemoriaal.

Volledigheidshalve stuur ik aan alle gemeente- OCMW- en provinciebesturen een afschrift van deze omzendbrief".

De zgn. "beslissingen in extremis", waarbij het oude gemeentebestuur verstrekkende (nieuwe) beslissingen neemt die het nieuwe gemeentebestuur (na de verkiezingen) voor voldongen feiten stelt, zoals belangrijke benoemingen, zijn juridisch kwetsbaar en kunnen door de Raad van State worden vernietigd. Meer in het algemeen mag verwacht worden dat het bestuurlijk toezicht zal toekijken op het respect van deze omzendbrief.

Deel dit artikel