Kortrijk
Bewolkt
13° - 19°
Antwerpen
Regen
13° - 19°
Blog
Blog
09 april 2014  | Dirk Van Heuven

Noch de Raad van State, noch het bestuurlijk toezicht zijn bevoegd bij ontslag van een contractueel ambtenaar

Zo oordeelde de gouverneur van West-Vlaanderen in een beslissing van 2 april 2014:

'(...) Indien u bovenvermelde reden van beëindiging van uw arbeidsovereenkomst wegens dringende reden betwist, indien u meent dat niet voldaan werd aan de hoorplicht, indien u van mening bent dat het recht om te ontslaan werd misbruikt of indien u meent dat de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten (hierna verkort: arbeidsovereenkomstenwet) is overtreden, dient u zich tot de arbeidsrechtbank te wenden.

De werkgever en de werknemer kunnen overeenkomstig de arbeidsovereenkomstenwet op ieder ogenblik een einde maken aan de arbeidsovereenkomst. Bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst dienen wel een aantal essentiële regels te worden nageleefd die zijn vastgelegd in de arbeidsovereenkomstenwet. Enkel de arbeidsrechtbanken zijn bevoegd om overtredingen van de arbeidsovereenkomstenwet vast te stellen en eventuele vergoedingen op te leggen.

U dient hierbij wel rekening te houden met de geldende termijnen waarbinnen u uw zaak aanhangig moet maken (zie artikel 15 van de arbeidsovereenkomstenwet).

De Raad van State heeft in een recent arrest meegedeeld dat het besluit om een contract te beëindigen en de onwettigheid die daarbij beweerdelijk is begaan, de uitvoering zelf van het contract betreffen en er niet van af te scheiden zijn. De Raad van State bepaalt: ‘De bestreden beslissing is niet – zoals het besluit waarmee een administratieve overheid beslist een arbeidsovereenkomst te sluiten, welk besluit aan de overeenkomst voorafgaat – een zogeheten afscheidbare akte, die ideëel van het contract kan worden afgesplitst.

Integendeel heeft het beroep betrekking op het besluit om een contract te beëindigen en op de onwettigheid die daarbij beweerdelijk is begaan. Dat besluit en die onwettigheid betreffen de uitvoering zelf van het contract en zijn er niet van af te scheiden. De Raad van State is zonder rechtsmacht’. (R.v.St., nr. 214.639, Calant, 14 juli 2011)’.

De gouverneur verwijst de contractuele ambtenaar die geklaagd had over het ontslag wegens dringende redenen zodoende rechtstreeks door naar een arbeidsrechtbank, zonder zelf inhoudelijk op de klacht in te gaan (en zijn schorsingstoezicht uit te oefenen). Enkel de arbeidsrechtbank is bevoegd.

Referentie: gouverneur West-Vlaanderen, 2 april 2014, ng. (pub504519)

Deel dit artikel