Kortrijk
Regen
4° - 8°
Antwerpen
Regen
5° - 10°
Blog
Blog
09 augustus 2011  | Dirk Van Heuven

Nieuwe beroepstermijn bij de Raad voor Vergunningenbetwistingen

Ingevolge artikel 4.8.16 § 2 VCRO moest een beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen worden ingesteld binnen een vervaltermijn van 30 dagen.

Deze termijn wordt nu met het nieuwe wijzigingsdecreet op 45 dagen gebracht.

De reden van deze verlenging is te zoeken in een arrest van het Grondwettelijk Hof (nr. 8/2011 van 27 januari 2011), waarin deze termijn van 30 dagen te kort werd bevonden.Ter vergelijking: de termijn om bij de Raad van State een beroep in te stellen is 60 dagen.Het Hof drong er dan ook op aan dat de wetgever dit euvel zou verhelpen, hetgeen met het decreet van 8 juli 2011 een feit is.

De nieuwe regeling treedt in werking op 25 juli 2011.

Andere wijzigingen handelen over de procedure voor de behandeling van aanvragen tot planologische attesten, de bevoegdheid voor het verlenen van een onteigeningsmachtiging en de mogelijkheid om af te wijken van stedenbouwkundige voorschriften in functie van milieuvergunningen.Voor meer informatie klik hier.

Deel dit artikel