Kortrijk
Bewolkt
15° - 25°
Antwerpen
Bewolkt
18° - 26°
Blog
Blog
14 november 2010  | Publius

"Mest-invoerheffing" strijdig met de Belgische economische unie

In een prejudicieel arrest van 28 oktober 2010 (123/2010) heeft het Grondwettelijk Hof artikel 21, §5 van het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen (het zgn. Meststoffendecreet) strijdig bevonden met de beginselen van de Belgische economische unie.

Artikel 21, §5 voorziet dat personen die dierlijke mest invoeren vanuit het Waalse Gewest een hogere heffing verschuldigd zijn dan personen die dierlijke mest produceren in het Vlaamse Gewest.

Het Grondwettelijk Hof besluit dat een dergelijke "mestinvoerheffing" gelijk is met een douanerecht, hetgeen het het vrij verkeer van goederen tussen de diverse gewesten in het federale België belemmert:

"Zonder dat het te dezen nodig is te onderzoeken of de in het geding zijnde heffing op zich -meer bepaald los van een vergelijking met de heffing op de in het Vlaamse Gewest geproduceerde meststoffen- al dan niet dient te worden gekwalificeerd als een intern douanerecht of een heffing met gelijke werking, volstaat het vast te stellen dat die heffing, doordat zij gekoppeld is aan het overschrijden van de territoriale grens die krachtens de Grondwet tussen de gewesten is vastgesteld, een werking heeft die gelijk is met die van een douanerecht doordat zij de meststoffen die worden ingevoerd in het Vlaamse Gewest, zwaarder treft dan meststoffen die in dat Gewest worden geproduceerd."

Meer info: jvanpraet@publius.be

Deel dit artikel