Kortrijk
Regen
2° - 12°
Antwerpen
Bewolkt
4° - 12°
Blog
Blog
26 juli 2013  | Dirk Van Heuven

Kan provincie binnenkort de gemeenteraad verplichten te beslissen over de wegen?

Vorige week vrijdag heeft de Vlaamse regering een aantal belangrijke principiële beslissingen genomen:

- De conceptnota werd goedgekeurd over de handhaving van de omgevingsvergunning
- Diverse bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening worden gewijzigd

Ondermeer artikel 4.2.25 zou worden ingevoegd dat als volgt zou luiden:

‘Artikel 4 2 25. Als de vergunningsaanvraag wegeniswerken omvat waarover de gemeenteraad beslissingsbevoegdheid heeft, en het vergunningverlenende bestuursorgaan oordeelt dat de vergunning kan worden verleend, neemt de gemeenteraad een beslissing over de zaak van de wegen, alvorens het vergunningverlenende bestuursorgaan een beslissing neemt over de vergunningsaanvraag.

Als de gemeenteraad beslissingsbevoegdheid had, maar hetzij geen beslissing heeft genomen over de wegen, hetzij een weigeringsbeslissing heeft genomen, en er beroep is ingesteld tegen de vergunningsbeslissing, roept de provinciegoeverneur op verzoek van de deputatie de gemeenteraad samen. De gemeenteraad neemt een beslissing over de wegen en deelt die beslissing mee binnen een termijn van zestig dagen vanaf de samenroeping door de provinciegouverneur.

Deze bepaling kan misschien een aantal dossiers deblokkeren waarbij het beroep bij de deputatie tegen de weigering door het college van burgemeester en schepenen van een verkavelingsvergunning kansloos is/lijkt, gelet op een eerdere weigering of onthouding van de gemeenteraad om te beslissen over de wegenis.

Deel dit artikel